Ár bhFoireann Shinsearach 

Gobharnóir an Bhainc Ceannais

Ceapadh an deichiú Gobharnóir ar Bhanc Ceannais na hÉireann, Patrick Honohan, an 26 Meán Fómhair 2009. Sular tháinig sé chun bheith ina Ghobharnóir, bhí sé ina Ollamh le hEacnamaíocht agus Forbairt Airgeadais Idirnáisiúnta i gColáiste na Tríonóide ó 2007. Roimhe sin, chaith sé beagnach deich mbliana sa Bhanc Domhanda áit ina raibh sé ina Chomhairleoir Sinsearach ar bheartas don earnáil airgeadais.  Bhí sé in Ollamh Taighde roimhe sin leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, Baile Átha Cliath, ó 1990 go dtí 1998. Ina theannta sin, bhí sé ina Chomhairleoir Eacnamaíoch don Taoiseach Garret Fitzgerald (1981-82 agus 1984-86) agus chaith sé roinnt blianta mar eacnamaí i mBanc Ceannais na hÉireann (1976-81 agus 1984-86) agus sa Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (1971-73). Is céimí é de Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus bhain sé Ph.D. san Eacnamaíocht amach in Ollscoil na hEacnamaíochta, Londain, i 1978. Theagasc sé Eacnamaíocht in Ollscoil na hEacnamaíochta, Londain, in Ollscoil California-San Diego, in Ollscoil Náisiúnta na hAstráile, i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste na Tríonóide. Le blianta beaga anuas, dhírigh a chuid taighde don chuid is mó ar bheartas airgeadaíochta agus ar bheartas don earnáil airgeadais.

Is é an tUachtarán a cheapann Gobharnóir an Bhainc Ceannais agus is téarma seacht mbliana a bhíonn i dtéarma an Ghobharnóra.

An Leas-Ghobharnóir (Rialáil Airgeadais)

Ceapadh Matthew Elderfield ina Leas-Ghobharnóir (Rialáil Airgeadais) i mí Eanáir 2010. Sula ndeachaigh sé i mbun an phoist seo, bhí sé ina Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ar Údarás Airgeadaíochta Bermuda (BMA) ó 2007-2009. Roimhe sin, chaith sé ocht mbliana in Údarás Seirbhísí Airgeadais na Ríochta Aontaithe (FSA) mar Cheann Roinne ar Ranna éagsúla a bhí freagrach as maoirseacht ar thithe imréitigh, as margaí tánaisteacha agus beartas liostaithe agus as maoirseacht ar bhaincéireacht. Sular thosaigh sé sa FSA, bhunaigh sé na hoibríochtaí Eorpacha den ISDA (International Swaps and Derivatives Association) agus bhí poist éagsúla ar seilbh aige i gComhlachas Baincéireachta Infheistíochta, Londain (London Investment Banking Association), i gComhlachas Baincéirí na Breataine (British Bankers Association) agus i ngnólacht comhairleachta atá lonnaithe i Washington-DC (Institute for Strategy Development).

An Leas-Ghobharnóir (Baincéireacht Cheannais)

Ceapadh Stefan Gerlach ina Leas-Ghobharnóir (Baincéireacht Cheannais) i Meán Fómhair 2011. Sular ghlac sé leis an bpost seo, bhí sé ina Ollamh le hEacnamaíocht Airgeadaíochta agus ina Stiúrthóir ar an Institiúid um Chobhsaíocht Airgeadaíochta agus Airgeadais in Ollscoil Frankfurt. Ina theannta sin, bhí sé ina Ánra Taighde sa CEPR agus ina Ánra sa CFS. Ba Cheannasaí é ar an Rúnaíocht don Choiste um an gCóras Airgeadais Domhanda sa Bhanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta agus ba Stiúrthóir Feidhmiúcháin (Taighde) é ar Údarás Airgeadaíochta Hong Cong. Roimhe sin, bhí sé ag obair mar eacnamaí sa Bhanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta.

An Príomh-Oifigeach Oibríochtaí

Ceapadh Gerry Quinn mar Phríomh-Oifigeach Oibríochtaí i Márta 2011. Sa cháil seo, bíonn sé freagrach as Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht Faisnéise, Seirbhísí Corparáideacha (Soláthar, Saoráidí etc.), Idirbhearta Rialála agus as Eisiúint Airgeadra agus Táirgeadh Airgeadra. Chuaigh sé i mbun oibre mar Phríomh-Oifigeach Oibríochtaí sa Bhanc Ceannais i mí Bealtaine 2011. Roimhe sin, bhí sé ag obair in earnáil na teileachumarsáide, áit ar chaith sé 7 mbliana mar Phríomh-Oifigeach Faisnéise/Stiúrthóir TF i gceann de na cuideachtaí is mó in Éirinn. Ina theannta sin, bhí poist éagsúla stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin ar seilbh aige agus tá MSc sa Bhainistíocht (Iompraíocht Eagraíochtúil) aige ó Choláiste na Tríonóide.

Patrick Brady, Stiúrthóir ar Bheartas agus Riosca

Ceapadh Patrick Brady ina Stiúrthóir ar Bheartas agus Riosca i mí an Mhárta 2010. Tá an Stiúrthóireacht roinnte ina gceithre roinn. I dtrí cinn de na ranna seo, clúdaítear baincéireacht stuamachta, árachas agus beartas margaidh, rialachas, beartas iniúchóireachta agus cuntasaíochta mar aon le clár oibre bheartas níos leithne AE agus beartais idirnáisiúnta. Tá an ceathrú roinn, Riosca, freagrach as múnla rialála an Bhainc, PRISM, a cheapadh, as tacú le ranna maoirseachta agus as anailís a dhéanamh ar threochtaí a thagann chun cinn sna hearnálacha rialála. Sular ceapadh é chuig an bpost seo, bhí Patrick ina Cheannasaí ar Mhaoirseacht Árachais sa Rialtóir Airgeadais ó mhí Bealtaine 2006. Bhí sé ina Chathaoirleach freisin ar Choiste na Maoirseoirí Árachais agus Pinsin Cheirde Eorpacha agus ar an gComhchoiste um Ilchuideachtaí Airgeadais agus tá sé ag fónamh faoi láthair ar Choiste Comhairleach Teicniúil an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach.

I mí na Samhna 2000, tháinig Patrick ón gCoimisiún Eorpach chuig an Roinn um Maoirseacht ar Bhaincéireacht. Roimhe sin, chaith sé 20 bliain sna Coimisinéirí Ioncaim agus sa Roinn Airgeadais. Tá BA sa Riarachán Poiblí aige ón bhForas Riaracháin agus tá MSc sa Cheannaireacht Feidhmiúcháin aige ó Ollscoil Uladh.

Lars Frisell, Stiúrthóir Eacnamaíochta agus Príomh-Eacnamaí

Is é Lars Frisell an Stiúrthóir Eacnamaíochta agus an Príomh-Eacnamaí.

Sula ndeachaigh sé i mbun poist sa Bhanc Ceannais i mí an Mheithimh 2012, bhí sé ina Phríomh-Eacnamaí in Údarás Maoirseachta Airgeadais na Sualainne ó 2009. Sa ról sin, bhí sé freagrach as roinn nua eacnamaíochta a bhunú, obair beartais an údaráis agus anailís macrastuamachta a threorú agus tacú le ranna oibríochtúla ina gcuid gníomhaíochtaí maoirseachta. Roimhe sin, bhí poist éagsúla ar seilbh aige i mBanc Ceannais na Sualainne – Riksbank – lena n-áirítear Leas-Cheannasaí ar an Roinn um Chobhsaíocht Airgeadais agus Ceannasaí ar Roinn na Macrastuamachta agus na Margaí Airgeadais. Ina theannta sin, bhí poist taighde aige sa Riksbank, sa Bhanc Ceannais Eorpach agus sa Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Is ón tSualainn dó agus tá PhD san Eacnamaíocht ó Scoil Eacnamaíochta Stócólm aige, mar aon le M.Sc i Modhanna Matamaitice ó Ollscoil Illinois, M.Sc sa Ghnó agus san Eacnamaíocht ó Scoil Eacnamaíochta Stócólm agus Máistreacht sa Ghnó Idirnáisiúnta ó HEC de Paris.

Liz Joyce, Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna

Tháinig Liz Joyce chuig an mBanc Ceannais ó Pioneer Investments, áit a raibh róil éagsúla sna hacmhainní daonna aici. Roimhe sin, bhí sí ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna i Greenstar agus i Diageo, áit a raibh poist éagsúla aici lena n-áirítear an Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna in United Beverages agus Comhpháirtí Gnó na nAcmhainní Daonna d’Fheidhmeanna Domhanda.

Roimhe sin, chaith sí 10 mbliana ag obair in acmhainní daonna le Concern Worldwide, agus bhí sí ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna ag deireadh na tréimhse sin.

Tá BA sa tSiceolaíocht aici ó Ollscoil na Gaillimhe agus tá MBS i Straitéisí Acmhainní Daonna aici ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá dioplómaí aici sa ghnó, san airgeadas agus sa chóitseáil agus tá sí ina comhalta den Institiúid Chairte um Fhorbairt Pearsanra.

Maurice McGuire, Stiúrthóir ar Oibríochtaí Airgeadais

Ceapadh Maurice McGuire ina Stiúrthóir ar Oibríochtaí Airgeadais i mí Dheireadh Fómhair 2011 agus, sa cháil sin, bíonn sé freagrach as na ranna um Margaí Airgeadais agus um Íocaíochtaí agus Socraíochtaí Urrús. Roimhe sin, bhí sé ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Eacnamaíocha agus ar Chobhsaíocht Airgeadais ó mhí na Samhna 2009 go dtí mí Bealtaine 2012. Thosaigh sé sa Bhanc Ceannais mar eacnamaí in 1989, ag díriú don chuid is mó ar réamhaisnéisiú agus ar shamhaltú i ndáil le geilleagar na hÉireann. Uaidh sin, d’aistrigh sé chuig réimse an bheartais airgeadaíochta agus an chaidrimh idirnáisiúnta.

Roimhe sin, bhí sé ar fostú sa Phríomh-Oifig Staidrimh, áit ina raibh sé freagrach, inter alia, as an tSuirbhéireacht ar an bhFórsa Saothair agus as an tSuirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh, an príomhthomhas ar fhostaíocht agus ar dhífhostaíocht sa Stát. Roimhe sin, rinne sé staidéar ar eacnamaíocht, stair agus ar mhatamaitic i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

Paul Molumby, Stiúrthóir Airgeadra agus Seirbhísí Corparáideacha

Ceapadh Paul Molumby ina Stiúrthóir Airgeadra agus Seirbhísí Corparáideacha i mí Lúnasa 2012 agus tá sé freagrach as na ranna um Tháirgeadh Airgeadra, um Eisiúint Airgeadra agus um Sheirbhísí Corparáideacha. Roimhe sin, bhí sé ina Cheannasaí ar an Roinn Íocaíochta agus Socraíochta Urrús ó mhí Iúil 2010 go dtí mí Iúil 2012.

Sula ndeachaigh sé i mbun poist sa Bhanc Ceannais, bhí Paul ina bhainisteoir sinsearach i nGrúpa Bhanc Uladh áit a raibh poist aige in oibríochtaí a bhain le teicneolaíocht faisnéise, le híocaíochtaí, le bainistiú athruithe agus le morgáistí. Roimhe sin, bhí sé ina Cheannasaí ar Theicneolaíocht Faisnéise i nGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA), agus ina Bhainisteoir um Fhorbairt Córas i mBanc ICC. Chuir sé tús lena ghairm réime in Aer Lingus agus tá Baitsiléir Tráchtála aige ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.

Fiona Muldoon, Stiúrthóir ar Institiúidí Creidmheasa agus ar Mhaoirseacht Árachais

Tá Fiona Muldoon ina Stiúrthóir ar Institiúidí Creidmheasa agus ar Mhaoirseacht Árachais i mBanc Ceannais na hÉireann. Tá freagracht fhoriomlán uirthi as maoirseacht stuamachta ar na bainc, ar na comhair chreidmheasa agus ar na gnóthais árachais go léir in Éirinn. Chuaigh sí i mbun poist i mBanc Ceannais na hÉireann i mí Lúnasa 2011. Tá taithí 25 bliain ag Fiona Muldoon sa tionscal seirbhísí airgeadais agus chaith sí 17 bliana díobh sin ag obair leis an XL Group, árachóir domhanda atá liostaithe ar Stocmhalartán Nua-Eabhrac, i bpoist shinsearacha airgeadais agus ghinearálta i mBaile Átha Cliath, i Londain agus i gceanncheathrú an ghrúpa i mBeirmiúda. Nuair a d’fhág sí XL in 2010, ba Chisteoir an Ghrúpa í. Tar éis di filleadh ar Éirinn agus sular thosaigh sí sa Bhanc Ceannais, bhí sí ina Príomh-Oifigeach Airgeadais ar Canada Life Ireland agus ar Canada Life Europe. Chuir sí tús lena gairm réime i Chase Bank. Fuair sí oiliúint mar Chuntasóir i Touche Ross.

Tá BA san Fhealsúnacht agus sa Bhéarla aici ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus is comhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn í.

Gareth Murphy, Stiúrthóir ar Mhargaí

Tá Gareth Murphy freagrach as maoirseacht agus rialáil a dhéanamh ar mhargaí urrús na hÉireann lena n-áirítear tionscal na gcistí, tionscal na stocbhróicéireachta agus tionscal bainistíochta na n-infheistíochtaí. Tá sé ina chomhalta de Bhord Maoirseoirí an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí. Sular thosaigh sé sa Bhanc Ceannais, bhí Gareth ina chomhairleoir sinsearach i mBanc Shasana. Roimhe sin, bhí róil éagsúla aige i JP Morgan Chase i Londain agus bhí sé ina chomh-cheannasaí ar an deasc a bhíodh ag plé le díorthaigh sreafa cothromais. Ina theannta sin, bhí sé ina straitéisí i Long Term Capital Management agus ina chomhpháirtí i Castlegrove Capital Management i Londain.

Tá BA sa Mhatamaitic agus san Eacnamaíocht aige. Tá Dioplóma sa Staidreamh Matamaitice aige ó Ollscoil Cambridge agus MSc san Eacnamaíocht agus san Airgeadas ó Ollscoil Warwick.

Peter Oakes, Stiúrthóir ar Fhorfheidhmiú

Ceapadh Peter Oakes ina Stiúrthóir ar Fhorfheidhmiú i mí Dheireadh Fómhair 2010. Tá sé freagrach as gníomhaíochtaí na Stiúrthóireachta um Fhorfheidhmiú lena n-áirítear imscrúduithe agus forfheidhmiú i ndáil le rialáil stuamachta, seoladh gnó, cosaint tomhaltóirí, rialacháin urrús, oiriúnacht agus ionracas agus le diúltú agus cúlghairm údaruithe. Ar fhreagrachtaí na Stiúrthóireachta um Fhorfheidhmiú, áirítear soláthraithe neamhúdaraithe, riar an chórais um smachtbhannaí airgeadais, agus cigireachtaí speisialta maoirseachta maidir le Frithsciúradh Airgid agus le Frithmhaoiniú Sceimhlitheoireachta. Glactar Peter Oakes mar aturnae in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus san Astráil agus tá breis is 20 bliain de thaithí aige ar sheirbhísí airgeadais agus ar nithe tráchtála.

Sular ghlac sé leis an bpost sa Bhanc Ceannais, bhí sé ina stiúrthóir bainistíochta ar chuideachta chomhairleach a bhunaigh sé féin. Chuir an chuideachta sin comhairle agus oiliúint ar institiúidí airgeadais in Éirinn agus thar lear maidir le rialachas corparáideach, comhlíonadh, riosca agus saincheisteanna coiriúlachta airgeadais. Roimhe sin, bhí róil stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin ar seilbh aige i dtionscal na gcistí agus i dtionscal an athárachais in Éirinn.  Ina theannta sin, bhí sé ina aturnae inmheánach, ina oifigeach comhlíontachta agus ina MLRO (Oifigeach Tuairiscithe um Sciúradh Airgid) i ngnóthais rialáilte i Londain agus i mBaile Átha Cliath. Bhí sé ina Rialtóir Forfheidhmiúcháin in Údarás Seirbhísí Airgeadais na Ríochta Aontaithe agus bhí sé ina Chláraitheoir ar an Australian Companies Auditors & Liquidators Disciplinary Board. Ina theannta si, d’oibrigh sé sa Rannóg Dlí san Australian Securities and Investment Commission (dá ngairtear an Australian Securities Commission roimhe seo).

Bernard Sheridan, Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí

Ceapadh Bernard Sheridan ina Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí i mí Bealtaine 2010 agus, sa cháil sin, tá sé freagrach as an Stiúrthóireacht um Thomhaltóirí lena gclúdaítear Baincéireacht agus Beartas agus Árachas, Infheistíocht agus Idirghabhálaithe. Tá an stiúrthóireacht freagrach as Creat um Chosaint Tomhaltóirí a fhorbairt agus as monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas um sheoladh gnó ag gnólachtaí miondíola. Ina theannta sin, tá sé freagrach as idirghabhálaithe miondíola a údarú agus as maoirseacht a dhéanamh orthu.

Thosaigh Bernard sa Bhanc Ceannais i 1985 agus shealbhaigh sé poist shinsearcha éagsúla thar na blianta lena n-áirítear ceannasaí ar institiúidí creidmheasa intíre, ar na cóid um chosaint tomhaltóirí agus ar fhaisnéis do thomhaltóirí. Roimhe sin, bhí sé ina Phríomh-Oifigeach Oibríochtaí sa Chuideachta Cúitimh d’Infheisteoirí Teoranta. Tá BComm aige ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus Msc san Infheistíocht agus sa Chistíocht ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Sharon Donnery, Cláraitheoir na gComhar Creidmheasa

Ceapadh Sharon Donnery mar Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa i mí Feabhra 2013 agus tá sí freagrach as rialáil agus maoirseacht a dhéanamh ar earnáil na gcomhar creidmheasa. Thosaigh sí mar Eacnamaí sa Bhanc Ceannais i 1996 agus shealbhaigh sí poist shinsearacha éagsúla lena n-áirítear an Ceannasaí ar Fhaisnéis do Thomhaltóirí agus an Ceannasaí ar Chosaint Tomhaltóirí. Bhí sí ina hionadaí don Bhanc Ceannais ar choistí den Údarás Baincéireachta Eorpach, den Bhanc Ceannais Eorpach agus den Choimisiún Eorpach. Bhí sí ina cathaoirleach ar an bhFoghrúpa um Chosaint Tomhaltóirí de chuid an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh ó bunaíodh in 2011 é. Ina theannta sin, tá sí ina leas-chathaoirleach ar an mBuanchoiste um Chosaint Tomhaltóirí agus um Nuáil Airgeadais de chuid an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh.

Tá BA san Eacnamaíocht agus sa Pholaitíocht aici mar aon le MA san Eacnamaíocht ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.