Ár bhFoireann Shinsearach 

Gobharnóir an Bhainc Ceannais

Is é Philip R. Lane an 11ú Gobharnóir ar Bhanc Ceannais na hÉireann. Chuaigh sé i mbun poist an 26 Samhain 2015.  Sular ceapadh ina Ghobharnóir é, bhí sé ina chomhalta den fhoireann acadúil i gColáiste na Tríonóide agus tá sé fós cleamhnaithe leis an Ollscoil mar Ollamh Whately le hEacnamaíocht Pholaitiúil (ar saoire).  Bhí Philip ina chathaoirleach ar Choiste Comhairleach Eolaíoch an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach agus bhí sé ina Stiúrthóir ar an gClár Maicreacnamaíochta agus Airgeadais Idirnáisiúnta de chuid an Ionaid Taighde ar Bheartais Eacnamaíocha (CEPR).  Ina theannta sin, ghníomhaigh sé mar chomhairleoir acadúil don Bhanc Ceannais Eorpach, don Choimisiún Eorpach, don Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, don Bhanc Domhanda, don Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do Bhanc Forbartha na hÁise agus do bhainc cheannais náisiúnta éagsúla. I Meán Fómhair 2016, ceapadh é ina chathaoirleach ar Thascfhórsa Ardleibhéil BERS maidir le Sócmhainní Sábháilte.

Is céimí de Choláiste na Tríonóide é agus bhain sé PhD san Eacnamaíocht amach in Ollscoil Harvard i 1995. Bhí sé ina Ollamh Cúnta le hEacnamaíocht agus Gnóthaí Idirnáisiúnta in Ollscoil Columbia (1995-1997) sular fhill sé ar Bhaile Átha Cliath. Ar na réimsí taighde a bhfuil spéis aige iontu, áirítear domhandú airgeadais, maicreacnamaíocht rátaí malairte agus sreafaí caipitil, ceapadh beartas maicreacnamaíoch agus comhtháthú airgeadaíochta san Eoraip.
Is é an tUachtarán a cheapann Gobharnóir Bhanc Ceannais na hÉireann ar feadh téarma seacht mbliana.

An Leas-Ghobharnóir (Baincéireacht Cheannais)

Ceapadh Sharon Donnery ina Leas-Ghobharnóir (Baincéireacht Cheannais) le héifeacht ón 1 Márta 2016. Is comhalta ex officio de Choimisiún Bhanc Ceannais na hÉireann í agus is comhalta malartach don Ghobharnóir í ar Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE). Roimhe seo, bhí Sharon ag fónamh mar Chomhalta Malartach don Bhanc ar Bhord Maoirseachta an tSásra Aonair Maoirseachta (SAM). Tá sí ina Cathaoirleach ar Ghrúpa Ardleibhéil SAM um Iasachtaí Neamhthuillmheacha a dhéanann imscrúdú ar chur chuige maidir le maoirseacht chomhréireach ar bhainc a bhfuil leibhéal ard iasachtaí neamhthuillmheacha acu.

Thosaigh sí mar Eacnamaí sa Bhanc Ceannais i 1996 agus shealbhaigh sí poist shinsearacha éagsúla lena n-áirítear an Ceannasaí ar Fhaisnéis do Thomhaltóirí agus an Ceannasaí ar Chosaint Tomhaltóirí. Bhí sí ina cathaoirleach ar Fhochoiste an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh (ÚBE) um Chosaint Tomhaltóirí ó thráth a bhunaithe in 2011 go dtí 2013. Bhí sí ina leas-chathaoirleach freisin ar Bhuanchoiste ÚBE um Chosaint Tomhaltóirí agus Nuálaíocht Airgeadais. Ó mhí Feabhra 2013 go dtí mí Lúnasa 2014, shealbhaigh sí post reachtúil Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa.
Tá BA san Eacnamaíocht agus sa Pholaitíocht aici mar aon le MA san Eacnamaíocht ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.

An Leas-Ghobharnóir (Rialáil Airgeadais)

Ceapadh Cyril Roux ina Leas-Ghobharnóir (Rialáil Airgeadais) an 1 Deireadh Fómhair 2013.  Sular ghlac sé leis an ról seo, bhí sé ina Chéad Leas-Ardrúnaí ar údarás réitigh agus maoirseachta na Fraince (l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)) ó bunaíodh an tÚdarás sin i Márta 2010.  Bhí sé ina chomhalta boird freisin den Údarás Francach um Shocrú Caighdeán Cuntasaíochta (Autorité des normes comptables (ANC)) .  Sula ndeachaigh sé i mbun poist san ACPR, bhí sé ina Leas-Ardrúnaí ar Údarás Maoirseachta Árachais na Fraince (ACAM) agus chaith sé 10 mbliana in AXA áit a raibh poist éagsúla ar seilbh aige. 

Tá sé ina Chathaoirleach ar an mBuanchoiste um Sheirbhísí Bainistíochta Infheistíochta de chuid an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí. 
Tá PhD san Eacnamaíocht aige ó Ollscoil Harvard. Is céimí den École Polytechnique (sa Fhrainc) é agus is comhalta d’Institiúid Achtúirí na Fraince é.  Bhain sé céim Bhaitsiléara sa Litríocht amach, summa cum laude, ó Ollscoil Pháras - Sorbonne.

An Príomh-Oifigeach Oibríochtaí

Ceapadh Gerry Quinn mar Phríomh-Oifigeach Oibríochtaí i Márta 2011.  Sa cháil seo, bíonn sé freagrach as Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht Faisnéise, Seirbhísí Corparáideacha (Soláthar, Saoráidí etc.), Idirbhearta Rialála agus Eisiúint Airgeadra agus Táirgeadh Airgeadra. Chuaigh sé i mbun poist mar Phríomh-Oifigeach Oibríochtaí sa Bhanc Ceannais i mí Bealtaine 2011.  Roimhe sin, bhí sé ag obair in earnáil na teileachumarsáide, áit ar chaith sé 7 mbliana mar Phríomh-Oifigeach Faisnéise/Stiúrthóir TF i gceann de na cuideachtaí is mó in Éirinn.  Tá breis agus 25 bliana de thaithí bainistíochta aige ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach araon. Ina theannta sin, bhí poist éagsúla stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin ar seilbh aige agus tá MSc sa Bhainistíocht (Iompraíocht Eagraíochtúil) aige ó Choláiste na Tríonóide. Patrick Brady, Stiúrthóir ar Bheartas agus Riosca

An Stiúrthóir ar Réiteach agus ar Ghnóthaí Corparáideacha

Ceapadh John Coyle ina Stiúrthóir ar Réiteach agus ar Ghnóthaí Corparáideacha i Meán Fómhair 2014.
Tháinig John chuig an mBanc Ceannais ón Standard Bank Isle of Man Limited áit a raibh sé ina Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ó 2005. Tá sé ina chomhalta d’Institiúid Chairte na mBaincéirí san Albain agus is Stiúrthóir Cairte é. Tá MBA aige ó Ollscoil Bangor mar aon le Céim Mháistir Eolaíochta ó Ollscoil Strathclyde.

An Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Árachas

Ceapadh Sylvia Cronin ina Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Árachas i mí Dheireadh Fómhair 2014 agus tá sí ina comhalta de Bhord Maoirseoirí an Údaráis Eorpaigh um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC). Sular thosaigh sí sa Bhanc Ceannais, chaith sí mórchuid a gairmréime ag obair sa tionscal árachais, lena n-áirítear mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ar Augura Life Ireland Ltd. Roimhe sin, bhí Syliva ina Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ar MGM International Assurance Ltd. agus chaith sí roinnt blianta le Grúpa AXA áit a raibh sí ina ceannasaí ar Fhorbairt Gnó, Seirbhísí agus Margaíocht in Éirinn. Chuir sí tús lena gairmréim san árachas nuair a chuaigh sí i mbun oibre i nGrúpa Fortis áit a raibh sí ag díriú ar Bhainistíocht TF.

Tá Máistreacht sa Riarachán Gnó aici ó DIT agus tá sí ina Stiúrthóir Cairte in Institiúid na Stiúrthóirí i Londain ó 2010.

An Stiúrthóir ar Bheartas agus Riosca

Ceapadh Gerry Cross ina Stiúrthóir ar Bheartas agus Riosca i mí Bealtaine 2015 agus tá sé freagrach as na Rannáin um Beartas Stuamachta, um Rialachas Riosca agus Beartas Cuntasaíochta agus um Beartas Margaí. Sular tháinig sé chuig an mBanc Ceannais, bhí sé ina Stiúrthóir Bainistíochta Abhcóideachta i gCumann Margaí Airgeadais na hEorpa (AFME). Roimhe sin, bhí sé ag obair san Institiúid Airgeadais Idirnáisiúnta i Washington áit a raibh sé ina Leas-Stiúrthóir ar Ghnóthaí Rialála.
Chaith Gerry ocht mbliana i bhfeidhmeanna beartais in Údarás Seirbhísí Airgeadais na Ríochta Aontaithe. Bhí sé ina Stiúrthóir ar Bheartas Creidmheasa i nGrúpa Fortis. Bhain sé céim sa dlí amach i COBÁC agus Máistir Dlíthe in Ollscoil Cambridge sular fhreastail sé ar Ostaí an Rí, áit ar cháiligh sé ina abhcóide.

An Príomh-Eacnamaí

Ceapadh Gabriel Fagan ina Phríomh-Eacnamaí i mí Dheireadh Fómhair 2014. Bhí sé ag obair sa Bhanc Ceannais Eorpach roimhe sin áit ar shealbhaigh sé roinnt ról éagsúil lena n-áirítear mar Chomhairleoir Sinsearach san Ard-Stiúrthóireacht um Thaighde ó 2011. Bhí sé ina cheannasaí freisin ar na Rannáin um Thaighde ar Bheartas Airgeadaíochta agus um Shamhaltú Eacnaiméadrach.  Sular thosaigh sé sa BCE, bhí sé ina Cheannasaí ar an Rannán um Straitéis Airgeadaíochta san Institiúid Eorpach Airgeadaíochta agus ina eacnamaí i gCoiste na nGobharnóirí i Basel.   Ó 1985 go dtí 1992, bhí sé ina eacnamaí i mBanc Ceannais na hÉireann, áit a raibh sé freagrach as faireachán agus réamhaisnéisiú a dhéanamh ar gheilleagar na hÉireann. Bhí sé ina léachtóir le heacnamaíocht in Ollscoil Frankfurt agus i gColáiste na Tríonóide.

Tá BA san Eacnamaíocht aige ó Choláiste na Tríonóide mar aon le MA san Eacnamaíocht ó Cholaiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

Comhairleoir don Ghobharnóir

Ceapadh Lars Frisell ina Chomhairleoir don Ghobharnóir i mí Eanáir 2015. Tá sé ina chomhairleoir freisin do Choiste Riosca Choimisiún an Bhainc Ceannais.  Chuaigh Lars i mbun oibre sa Bhanc Ceannais in 2012 mar Phríomh-Eacnamaí agus mar Stiúrthóir ar Eacnamaíocht agus ar Chobhsaíocht Airgeadais. Bhí sé ag obair don CAI mar shaineolaí agus mar shainchomhairleoir freisin. Sular thosaigh sé sa Bhanc Ceannais, bhí Lars ina Phríomh-Eacnamaí in Údarás na Sualainne um Maoirseacht Airgeadais, áit ar bhunaigh sé rannán nua macrastuamachta agus bhí sé ina chomhalta de Choiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht áit ar rannchuidigh sé le hobair an Choiste sin ar chaighdeáin nua rialála (Basel III). Roimhe sin, shealbhaigh sé poist éagsúla i mBanc Ceannais na Sualainne – Riksbank – lena n-áirítear Leas-Cheannasaí ar an Roinn um Chobhsaíocht Airgeadais.
Tá PhD san Eacnamaíocht aige ó Scoil Eacnamaíochta Stócólm, mar aon le M.Sc i Modhanna Matamaitice ó Northwestern University, M.Sc sa Ghnó agus san Eacnamaíocht ó Scoil Eacnamaíochta Stócólm.

An Príomh-Oifigeach Faisnéise

Ceapadh Kevin Garland mar Phríomh-Oifigeach Faisnéise i mí Dheireadh Fómhair 2014. Tá breis agus 30 bliain de thaithí aige ar Sheirbhísí Airgeadais TF. Chuir Kevin tús lena ghairmréim in Irish Life, áit ar shealbhaigh sé roinnt post bainistíochta. Ina dhiaidh sin, bhog sé go dtí an Ríocht Aontaithe, áit ina raibh sé ina chomhalta den fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin agus freagrach as TF ar fud Irish Life UK, City of Westminster Assurance, agus as bunú Irish Life International.
Tar éis dó filleadh ar Éirinn, chuaigh Kevin i mbun poist i Norwich Union mar Stiúrthóir TF agus, i ndiaidh an chumaisc le Grúpa Hibernian, tháinig sé chun bheith ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus bhí sé ag fónamh ar bhord Hibernian General Insurance agus ar bhord Hibernian Life and Pensions. I ndiaidh bhunú Ghrúpa Aviva in Éirinn, ceapadh Kevin mar Phríomh-Oifigeach Faisnéise, post a bhí ar seilbh aige go dtí gur fhág sé an chuideachta ag deireadh 2012. Ina dhiaidh sin, bhí Kevin ag feidhmiú mar shainchomhairleoir neamhspleách sa tionscal seirbhísí airgeadais.

An Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna

Ceapadh Liz Joyce ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna i mí Bealtaine 2011. Tháinig sí chuig an mBanc Ceannais ó Pioneer Investments, áit ar shealbhaigh sí róil éagsúla sna hacmhainní daonna.  Roimhe sin, bhí sí ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna i Greenstar agus i Diageo, áit ar shealbhaigh sí poist éagsúla lena n-áirítear an Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna in United Beverages agus Comhpháirtí Gnó na nAcmhainní Daonna d’Fheidhmeanna Domhanda.  Roimhe sin, chaith sí 10 mbliana ag obair in acmhainní daonna le Concern Worldwide, agus bhí sí ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna ag deireadh na tréimhse sin.

Tá BA sa tSiceolaíocht aici ó Ollscoil na Gaillimhe agus tá MBS i Straitéisí Acmhainní Daonna aici ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  Tá dioplómaí aici sa ghnó, san airgeadas agus sa chóitseáil agus tá sí ina comhalta den Institiúid Chairte um Fhorbairt Pearsanra.  

An Stiúrthóir ar Oibríochtaí Airgeadais

Ceapadh Maurice McGuire ina Stiúrthóir ar Oibríochtaí Airgeadais i mí Dheireadh Fómhair 2011 agus, sa cháil sin, bíonn sé freagrach as na rannáin um Margaí Airgeadais agus um Íocaíochtaí agus Socraíochtaí Urrús.  Roimhe sin, bhí sé ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Eacnamaíocha agus ar Chobhsaíocht Airgeadais ó mhí na Samhna 2009 go dtí mí Bealtaine 2012.   Thosaigh sé amach sa Bhanc Ceannais mar eacnamaí in 1989, ag díriú don chuid is mó ar réamhaisnéisiú agus ar shamhaltú i ndáil le geilleagar na hÉireann. Uaidh sin, d’aistrigh sé chuig an réimse um beartas airgeadaíochta agus um chaidreamh idirnáisiúnta. 

Roimhe sin, bhí sé ar fostú sa Phríomh-Oifig Staidrimh, áit a raibh sé freagrach as an tSuirbhéireacht ar an bhFórsa Saothair agus as an tSuirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh, an príomhthomhas ar fhostaíocht agus ar dhífhostaíocht sa Stát.  Roimhe sin, rinne sé staidéar ar an eacnamaíocht, an stair agus ar an matamaitic i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.  

An Stiúrthóir ar Airgeadra agus ar Sheirbhísí Corparáideacha

Ceapadh Paul Molumby ina Stiúrthóir Airgeadra agus Seirbhísí Corparáideacha i mí Lúnasa 2012 agus tá sé freagrach as na rannáin um Tháirgeadh Airgeadra, um Eisiúint Airgeadra agus um Sheirbhísí Corparáideacha. Roimhe sin, bhí sé ina Cheannasaí ar an Rannán Íocaíochta agus Socraíochta Urrús ó mhí Iúil 2010 go dtí mí Iúil 2012.

Sula ndeachaigh sé i mbun poist sa Bhanc Ceannais, bhí Paul ina bhainisteoir sinsearach i nGrúpa Bhanc Uladh áit a raibh poist aige in oibríochtaí a bhain le teicneolaíocht faisnéise, le híocaíochtaí, le bainistiú athruithe agus le morgáistí. Roimhe sin, bhí sé ina Cheannasaí ar Theicneolaíocht Faisnéise i nGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA), agus ina Bhainisteoir um Fhorbairt Córas i mBanc ICC. Chuir sé tús lena ghairmréim in Aer Lingus agus tá Baitsiléir Tráchtála aige ó Ollscoil na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

An Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Mhargaí

Tá Gareth Murphy freagrach as an maoirseacht agus rialáil ar mhargaí urrús na hÉireann agus ar ghnólachtaí infheistíochta. 

Chuir sé tús lena ghairmréim mar eacnamaí i mBanc Shasana sna nóchaidí luatha.  Ina dhiaidh sin, d'aistrigh sé chuig an earnáil phríobháideach áit a raibh sé ina chomh-cheannasaí ar Dhíorthaigh Sreafa Cothromais i JP Morgan Chase agus shealbhaigh sé róil éagsúla i Long-Term Capital Management agus Castlegrove Capital Management freisin.  D'fhill Gareth ar Bhanc Shasana in 2008 mar chomhairleoir sinsearach sular tháinig sé chuig Banc Ceannais na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair 2010. 

Tá BA sa Mhatamaitic agus san Eacnamaíocht aige ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.  Tá Dioplóma sa Staidreamh Matamaitice aige ó Ollscoil Cambridge agus MSc san Eacnamaíocht agus san Airgeadas ó Ollscoil Warwick.

An Stiúrthóir ar Fhorfheidhmiú

Ceapadh Derville Rowland mar Stiúrthóir ar Fhorfheidhmiú i mí Aibreáin 2013 agus tá sí freagrach as gníomhaíochtaí an Stiúrthóireacht um Fhorfheidhmiú lena n-áirítear imscrúduithe agus forfheidhmiú saincheisteanna a bhaineann le stuamacht, seoladh gnó, cosaint tomhaltóirí, rialacháin urrús, oiriúnacht agus ionracas, beartas forfheidhmiúcháin, diúltú agus cúlghairm údaruithe agus imscrúduithe maoirseachta speisialaithe maidir le Frithsciúradh Airgid/Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac.  Tháinig Derville chuig an mBanc Ceannais in 2004 chun an Nós Imeachta um Smachtbhannaí Riaracháin a bhunú agus ceapadh ina Ceannasaí ar Fhorfheidhmiú í in 2010. Roimhe sin, bhí Derville ag obair don ACCA mar Abhcóide Rialála, áit inar stiúir sí cásanna Araíonachta agus Admhála agus Ceadúnúcháin. Fuair sí taithí fhairsing fad a bhí sí ag cleachtadh mar abhcóide i Londain agus ar Chuaird an Oirdheiscirt. Tá Céim Bhaitsiléara sa Dlí aici agus thug sí faoi oiliúint abhcóide (Scoil Dlí Óstaí na Cúirte) i Londain. Ina dhiaidh sin, bhain sí Céim d'Abhcóidí amach in Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath mar aon le Dioplóma sa Dlí Airgeadais Fheidhmigh.

An Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí

Ceapadh Bernard Sheridan ina Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí i mí Bealtaine 2010 agus, sa cháil sin, tá sé freagrach as an Stiúrthóireacht um Chosaint Tomhaltóirí lena gclúdaítear Baincéireacht, Árachas, Infheistíocht agus Beartas, agus Idirghabhálaithe Miondíola agus Institiúidí Íocaíochta. Tá an stiúrthóireacht freagrach as an gCreat um Chosaint Tomhaltóirí a fhorbairt agus as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas um sheoladh gnó ag gnólachtaí miondíola. Ina theannta sin, tá sé freagrach as idirghabhálaithe miondíola a údarú agus as maoirseacht a dhéanamh orthu. 
Thosaigh Bernard sa Bhanc Ceannais i 1985 agus shealbhaigh sé poist shinsearcha éagsúla thar na blianta lena n-áirítear ceannasaí ar institiúidí creidmheasa intíre, ar na cóid um chosaint tomhaltóirí agus ar fhaisnéis do thomhaltóirí.  Roimhe sin, bhí sé ina Phríomh-Oifigeach Oibríochtaí sa Chuideachta Cúitimh d’Infheisteoirí Teoranta.  Tá BComm aige ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus Msc san Infheistíocht agus sa Chistíocht ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

An Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Institiúidí Creidmheasa

Ceapadh Ed Sibley ina Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Institiúidí Creidmheasa i mí Aibreáin 2016. Tá sé freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar obair mhaoirseachta an Bhainc Ceannais i leith na mbanc agus na n-institiúidí creidmheasa go léir atá ag feidhmiú in Éirinn agus is Comhalta Malartach an Bhainc Ceannais é ar Bhord Maoirseachta an tSásra Aonair Maoirseachta (SAM).

Roimh an gceapachán seo, bhí Ed ina Cheannasaí ar Mhaoirseacht ar Bhaincéireacht: Rannán Maoirseachta, nuair a thosaigh sé sa Bhanc Ceannais i mí Dheireadh Fómhair 2012. Tá breis agus fiche bliain de thaithí ag Ed san earnáil seirbhísí airgeadais. Cuimsíonn an taithí sin post in Údarás Seirbhísí Airgeadais na Ríochta Aontaithe, áit inar threoraigh sé an mhaoirseacht ar na bainc Eorpacha a bhí ag feidhmiú sa RA; mar aon le róil éagsúla bainistíochta i mBanc na hÉireann agus i PwC.  
Tá MBA aige ón Smurfit Business School agus céim chéadonóracha BA san Eacnamaíocht.

 

 

Cláraitheoir na gComhar Creidmheasa

Ceapadh Anne-Marie McKiernan chuig an bpost reachtúil mar Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa sa Bhanc Ceannais i mí Mheán Fómhair 2014. Sa cháil sin, tá sí freagrach as rialáil agus maoirseacht earnáil na gcomhar creidmheasa in Éirinn.  Tháinig Anne Marie chuig an mBanc Ceannais in 1994 mar Eacnamaí agus shealbhaigh sí poist shinsearacha éagsúla sa Bhanc, lena n-áirítear mar Cheannasaí Riosca, áit a raibh sí freagrach as bainistíocht riosca ar phunanna infheistíochta an Bhainc, as iasachtaí comhthaobhaithe, as bainistíocht an chláir chomhardaithe agus riosca neamhairgeadais. Déanann Anne Marie ionadaíocht don Bhanc ar choistí an Bhainc Cheannais Eorpaigh, an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh agus an Choimisiúin Eorpaigh.


Tá BA sa Mhatamaitic agus san Eacnamaíocht aici mar aon le MA san Eacnamaíocht Airgeadais ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.