Comhlachtaí Comhlachaithe 

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Is oifigeach reachtúil é an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais a phléann go neamhspleách le gearáin ó thomhaltóirí maidir lena gcuid déileálacha le soláthraithe seirbhísí airgeadais i gcás nach mbeidh na gearáin sin réitithe ag na soláthraithe.

Is é an tOmbudsman an t-eadránaí i gcás díospóidí neamhréitithe agus tá sé neamhchlaonta. Tá an tseirbhís seo saor in aisce.

Is é an tUas. Bill Prasifka an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais.

Comhairle an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Bunaíodh Comhairle an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais ar bhonn reachtúil faoi Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004. Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na Comhairle mar a leagadh síos san Acht sin iad:

  • An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus gach Leas-Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais a cheapadh;
  • Na treoirlínte faoina n-oibreoidh an tOmbudsman a leagan síos;
  • Na tobhaigh agus na muirir is iníoctha i leith fheidhmiú sheirbhísí an Ombudsman a chinneadh;
  • Athbhreithniú a dhéanamh go leanúnach ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht an Bhiúró agus comhairle a thabhairt don Aire maidir le haon ní atá ábhartha d’oibriú an Bhiúró; agus
  • Comhairle a thabhairt don Ombudsman maidir le haon ní ar ina leith a lorgóidh an tOmbudsman comhairle.

Is iad seo a leanas comhaltaí na Comhairle: Dermot Jewell (an Cathaoirleach), Michael Conolly, Tony Kerr, Paddy Leydon, Paddy Lyons, Caitríona Ní Charra agus Frank Wynn.

Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

Bunaíodh Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann ar bhonn reachtúil faoi Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003. Is é an Binse Achomhairc a éistfidh agus a chinnfidh achomhairc a dhéantar in aghaidh cinntí áirithe de chuid Bhanc Ceannais na hÉireann.

Is sa phíosa reachtaíochta ábhartha as a n-éiríonn an cinneadh a shainítear cibé acu an cinneadh inachomhairc é .i.e. ag brath ar cibé acu is ní baincéireachta, árachais nó infheistíochta nó nach é. Féadfaidh an Binse cinntí maidir le smachtbhannaí riaracháin a dhearbhú, a athrú, a mhodhnú, a ionadú, a loghadh nó a chur ar leataobh.

I gcás cinntí seachas smachtbhannaí riaracháin, ní fhéadfar ach iad a dhearbhú nó a loghadh.  Achomharcóir atá míshásta leis an toradh deiridh, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt in aghaidh chinneadh an Bhinse.

Is iad seo a leanas na Comhaltaí: Francis D. Murphy (an Cathaoirleach), Inge Clissmann SC (an Leas-Chathaoirleach), John G. Fish, Geraldine Clarke, John Loughrey, Paulyn Marrinan-Quinn SC agus Liam Madden.

An Chuideachta Cúitimh d'Infheisteoirí Teoranta

Bunaíodh an Chuideachta Cúitimh d'Infheisteoirí Teoranta i mí Lúnasa 1998. Is é príomhchuspóir ICCL socruithe a chur ar bun (e.g. nósanna imeachta cistiúcháin agus íocaíochta) chun a chinntiú go bhfaighidh cliaint incháilithe de chuid gnóthais ar theip air cúiteamh (de réir na bparaiméadar a leagadh síos san Acht um Chúiteamh d'Infheisteoirí 1998) a luaithe is féidir.

Is iad na trí scairshealbhóir sa chuideachta: Banc Ceannais na hÉireann, Stocmhargadh na hÉireann agus Comhlachas Bainisteoirí Infheistíochta na hÉireann.

An Bord Stiúrthóirí: Jim Bardon (an Cathaoirleach), Dan Coveney, Inge Clissmann, Terry Hardiman, Brian Healy, Dermott Jewell, Paul O’Donovan, Frank O’Dwyer, Eimer O’Rourke, Ciaran Phelan, Gina Quinn agus Mark Redmond.