Rialachas Inmheánach 

Struchtúr Coistí Inmheánacha

Comhlánaítear struchtúr eagraíochtúil an Bhainc le struchtúr na gcoistí inmheánacha ardbhainistíochta.

Tá an Gobharnóir ina chathaoirleach ar dhá choiste ardleibhéil. Tá an Leas-Ghobharnóir (Baincéireacht Cheannais), an Leas-Ghobharnóir (Rialáil Airgeadais) agus an Príomh-Oifigeach Oibríochtaí ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Déileálann an Coiste seo go príomhúil leis na hullmhúcháin do chruinnithe an Choimisiúin, le saincheisteanna suntasacha beartais inmheánaigh agus nós imeachta, agus le saincheisteanna a chuirtear ar aghaidh chuige ó choistí sinsearacha eile. Tá na Stiúrthóirí agus na Ceannasaithe Rannáin ó réimsí ábhartha Baincéireachta Ceannais agus Rialála Airgeadais ar an gCoiste um Chobhsaíocht Airgeadais. Déanann an Coiste seo monatóireacht ar chobhsaíocht na hearnála airgeadais in Éirinn.

Is fóram ardleibhéil é an Coiste Ardbhainistíochta a dhéanann comhordú ar fhorbairt agus ar chur chun feidhme bheartais bhainistíochta agus chinntí an Bhainc. Orthu sin, áirítear pleanáil, buiséadú, agus leithdháileadh acmhainní, teicneolaíocht faisnéise, bonneagar fisiceach agus seirbhísí corparáideacha. Is é an Leas-Ghobharnóir (Baincéireacht Cheannais) atá ina chathaoirleach ar an gCoiste seo agus freastalaíonn an Leas-Ghobharnóir (Rialáil Airgeadais), an Príomh-Oifigeach Oibríochtaí agus na Stiúrthóirí go léir ar chruinnithe an choiste.

Tá Stiúrthóirí na Rialála Airgeadais agus bainisteoirí na Baincéireachta Ceannais ar an gCoiste um Maoirseacht Riosca atá faoi chathaoirleacht an Leas-Ghobharnóra (Rialáil Airgeadais). Déanann an Coiste seo monatóireacht ar shaincheisteanna criticiúla rialála agus tuairiscíonn sé orthu trí bhíthin tuarascálacha formhéadúcháin agus cur i láthair ar shaincheisteanna maoirseachta a thagann aníos ó lá go lá.

Cuireann an Coiste Feidhmiúcháin um Rioscaí, atá faoi chathaoirleacht an Leas-Ghobharnóra (Baincéireacht Cheannais), creat ar fáil chun rioscaí airgeadais agus oibríochtúla an Bhainc a bhainistiú, ag tagairt go háirithe do Shócmhainní Infheistíochta, do Bheartas Airgeadaíochta, do struchtúr chlár comhardaithe an Bhainc agus do Riosca Oibríochtúil. Cinntíonn sé freisin go gcothaítear cultúr bainistithe riosca sa Bhanc.

Déanann an Coiste um Beartas Rialála, atá faoi chathaoirleacht an Leas-Ghobharnóra (Rialáil Airgeadais), monatóireacht ar bheartas a bhaineann leis na nithe seo a leanas: baincéireacht stuamachta, árachas stuamachta, comhair chreidmheasa, cistí, urrúis agus margaí, rialachas corparáideach, cuntasaíocht agus iniúchóireacht, cosaint tomhaltóirí agus forfheidhmiú i ngach earnáil den tionscal airgeadais. Ina theannta sin, déanann sé comhordú ar bheartas rialála AE agus ar bheartas rialála idirnáisiúnta sna hearnálacha go léir.

An Coiste um Thosaíochtaí Infheistíochta TF, atá faoi chathaoirleacht an Phríomh-Oifigigh Oibríochtaí, déanann sé faomhadh ar infheistíocht i dtionscadail TF a thacaíonn le gnóthú spriocanna straitéiseacha an Bhainc; déanann sé bainistiú ar ord tosaíochta thionscadail TF i gcás ina mbíonn coinbhleacht ann ó thaobh acmhainní a chur ar fáil nó ó thaobh maoiniúcháin agus cinntíonn sé go réadaítear sochair ghnó.

Déanann coistí eile sa Bhanc maoirseacht agus monatóireacht ar ghníomhaíochtaí ilréimsiúla agus tuairiscíonn siad orthu don Choimisiún nó dá fhochoistí, de réir mar is iomchuí. Ar na fochoistí seo, áirítear an Coiste um Pleanáil Leanúnachais Gnó, an Coiste Slándála agus an Coiste Foilseachán.

Déantar athbhreithniú go rialta ar struchtúr na gcoistí inmheánacha chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais athraitheacha na heagraíochta agus chun a chinntiú go bhfuil ionadaíocht ag na comhaltaí foirne iomchuí ar na coistí éagsúla.

Iniúchadh Inmheánach

Is feidhm neamhspleách, oibiachtúil breithmheasa í an Fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí, atá riachtanach chun deimhniú iniúchóireachta a chur ar fáil gur leordhóthanach an córas bainistíochta riosca agus rialaithe inmheánaigh chun na rioscaí sin a bhfuil an Banc nochta dóibh a bhainistiú agus a rialú. Cuidíonn sí freisin leis an mBanc chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a bhaint amach.

Tuairiscíonn Ceannasaí na hIniúchóireachta Inmheánaí go díreach don Ghobharnóir agus bíonn rochtain neamhshrianta aige ar an gCoiste Iniúchóireachta agus ar chomhaltaí den Choiste Ardbhainistíochta. Gach ceithre mhí, cuireann an fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí tuarascálacha i scríbhinn faoi bhráid an Ghobharnóra, an Choiste Iniúchóireachta agus faoi bhráid an Choiste Ardbhainistíochta, ar tuarascálacha iad ina dtugtar measúnú ar a éifeachtaí atá cuspóirí an Bhainc á gcomhlíonadh. Tuairiscíonn an fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí do Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí an BCE maidir le torthaí iniúchtaí an CEBC agus maidir le saincheisteanna iniúchóireachta eile.