Ceapacháin chuig an nGrúpa Comhairleach do Thomhaltóirí fógraithe ag Banc Ceannais na hÉireann 

Preaseisiúint an 2 Feabhra 2011

This press release is also available in English

D’fhógair Banc Ceannais na hÉireann inniu gur ceapadh comhaltaí chuig a Ghrúpa Comhairleach do Thomhaltóirí. Is é ról an Ghrúpa Chomhairligh do Thomhaltóirí comhairle a thabhairt don Bhanc Ceannais maidir lena fheidhmíocht i ndáil le tomhaltóirí seirbhísí airgeadais a chosaint.

D’fháiltigh an Stiúrthóir Cosanta Tomhaltóirí, Bernard Sheridan, roimh bhunú an Ghrúpa Chomhairligh do Thomhaltóirí agus roimh cheapadh a chuid comhaltaí. Arsa an tUas. Sheridan; ‘is tosaíocht í cosaint tomhaltóirí don Bhanc Ceannais agus tá ról tábhachtach ag an nGrúpa Comhairleach do Thomhaltóirí maidir lenár n-eolas agus lenár dtuiscint a fheabhsú ar shaincheisteanna a dhéanann difear do thomhaltóirí.’

Is go ceann tréimhse trí bliana a cheapfar daoine chuig an nGrúpa Comhairleach do Thomhaltóirí agus is ar bhonn saorálach a fhónfaidh na comhaltaí sin.

Is iad seo a leanas na comhaltaí den Ghrúpa Chomhairleach do Thomhaltóirí:

Michael Culloty

Tá post sinsearach sa tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (SBCA) ar seilbh ag Michael Culloty mar Oifigeach Beartais Shóisialta agus Cumarsáide agus is urlabhraí SBCA do na meáin é. Tá taithí agus eolas leathan aige ar an gcaidreamh idir tomhaltóirí agus iasachtóirí.

Dermott Jewell

Tá Dermott Jewell ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chomhlachas Tomhaltóirí na hÉireann. Tá sé ina Chathaoirleach ar Chomhairle an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus ina Chathaoirleach/Stiúrthóir ar an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC).    

Elaine Kempson

Is sainchomhairleoir neamhspleách í Elaine Kempson atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe. Tá sí ina hOllamh Emeritus in Ollscoil Bristol, áit a raibh sí ina Stiúrthóir ar an Lárionad um Thaighde ar Airgead Pearsanta roimhe seo. Tá taithí 30 bliain aici ar thaighde ar iompraíocht tomhaltóirí agus tá obair déanta aici ar roinnt staidéar do chomhlachtaí rialála agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Banc Domhanda, ECFE agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na Ríochta Aontaithe. Tá sí ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Sheirbhís Ombudsman Airgeadais na Ríochta Aontaithe freisin.       

Bill Knight

Is sainchomhairleoir neamhspleách é Bill Knight atá lonnaithe i gCeanada. Roimhe seo, ba Choimisinéir den Ghníomhaireacht Airgeadais do Thomhaltóirí i gCeanada é. Tá sé ina Chathaoirleach anois ar an bhFóram Idirnáisiúnta do Rialtóirí Tomhaltóra. Tá taithí leathan aige freisin ar earnáil na gcomhar creidmheasa i gCeanada.

Dr Anthony Walsh

Tá Dr Anthony Walsh ina Phríomhfheidhmeannach ar Institiúid na mBaincéirí in Éirinn. Roimhe sin, chaith sé nach mór 20 bliain in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), áit a raibh sé ina Ollamh le Cuntasaíocht agus ina Dhéan ar an Scoil Ghnó. Is comhalta de Bhord na gComhairleoirí Cáilithe Airgeadais é agus tá sé ina Stiúrthóir ar Bhord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann.