Foilsíonn an Banc Ceannais Cód Inniúlachta Íosta chun Cosaint Tomhaltóirí a Neartú 

Preaseisiúint an 1 Meán Fómhair 2011

This press release is also available in English

D’fhoilsigh Banc Ceannais na hÉireann inniu an Cód athbhreithnithe Inniúlachta Íosta lena bhfeabhsaítear na caighdeáin ghairmiúla íosta do dhaoine a sholáthraíonn comhairle nó táirgí airgeadais do thomhaltóirí nó a ghabhann feidhmeanna sonraithe áirithe[1] orthu féin. Éiríonn an Cód seo as comhairliúchán le heintitis rialáilte, le comhlachtaí ionadaíocha tomhaltóirí agus tionscail, agus le comhlachtaí ghairmiúla oideachais. Tiocfaidh sé in éifeacht an 1 Nollaig 2011.

Faoi na ceanglais reatha, ní mór do ghnólachtaí rialáilte a chinntiú maidir le daoine a mbeidh comhairle nó táirgí airgeadais á solathar acu do thomhaltóirí thar a gceann, go bhfuil cailíocht ghairmiúil aitheanta acu nó go bhfuil taithí acu ó bheith ag obair sa tionscal ar feadh tréimhse sonraithe ama[2].  Ina theannta sin, ní mór do na daoine sin tabhairt faoi chlár um fhorbairt ghairmiúil leanúnach ar bhonn leanúnach. Faoin gCód feabhsaithe seo, cuirtear an fhreagracht seo anois ar gach duine a chomhlíonann feidhmeanna ábhartha, mar aon leis na gnólachtaí, i gcomhréir le ceanglais nua an Bhainc Ceannais maidir le hOiriúnacht agus le hIonracas a foilsíodh inniu chomh maith agus a thiocfaidh in éifeacht an 1 Nollaig 2011.[3]

Ar na feabhsuithe eile ar an gCód Inniúlachta Íosta, áirítear na cinn seo a leanas:

  • Ceanglas go ndéanfaidh gach duine 15 uair fhoirmiúla d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach gach bliain, ar ceanglas é a chuirfear in ionad na geanglas reatha ina bhfuil timthriall 3 bliana d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach;
  • Modúl ar Eitic a chur isteach sa chlár um fhorbairt ghairmiúil leanúnach;
  • Ceanglais mhionsonraithe maoirseachta do na hiontrálaithe nua go léir;
  • Soiléiriú ar ghníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme na gceanglas, lena n-áirítear athstruchtúrú agus athsceidealú iasachtaí, leasuithe ar pholasaithe árachais agus seirbhísí a sholáthraítear ar an idirlíon; agus
  • Athstruchtúrú ar chatagóirí na dtáirgí airgeadais miondíola.

Sa chomhairliúchán, cuimsíodh moladh maidir le ‘marthanú’ a chéimniú amach agus ceanglas go mbainfidh gach duine marthanaithe cáilíocht ábhartha, aitheanta amach faoi 2015. Tar éis breithniú a dhéanamh ar na freagraí agus ar chomhairle eile a fuarthas, chinn an Banc Ceannais gan na socruithe reatha maidir le marthanú a chéimniú amach ach ceanglóidh sé ar ghnólachtaí rialáilte


[1] Ar na feidhmeanna sonraithe, áirítear cuidiú le tomhaltóirí le linn dóibh déileáil le héilimh, idirghabháil athárachais, bainistiú nó maoirsesacht a dhéanamh ar dhaoine creidiúnaithe agus gearáin a bhreithniú.

[2] Nuair a tugadh na Ceanglais Inniúlachta Íosta isteach in 2007, cuimsíodh iontu forálacha marthanaithe ar áireamh iontu do na daoine sin a raibh gníomhaíochtaí áirithe á ndéanamh acu an 1 Eanáir 2007 agus a raibh taithí ceithre bliana acu de na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh sa tréimhse ocht mbliana ón 1 Eanáir 1999 go dtí an 1 Eanáir 2007. Eisíodh Aguisín leis na Ceanglais in 2008 inar leagadh amach forálacha marathanaithe do na daoine sin a raibh gníomhaíochtaí á ndéanamh acu an 1 Meitheamh 2008 maidir le comhaontuithe creidmheasa miondíola agus frithdhílse teaghais agus a raibh taithí ceithre bliana acu de na gníomhaíochta sin a dhéanamh sa tréimhse ocht mbliana ón 1 Meitheamh 2000 go dtí an 1 Meitheamh 2008.

[3] An 1 Meán Fómhair 2011, foilseoidh an Banc Ceannais ar a shuíomh gréasáin, Rialacháin (lena bhforordófar cé a chlúdófar faoin gcóras nua Oiriúnachta agus Ionracais), Caighdeáin reachtúla Oiriúnachta agus Ionracais (lena leagfar amach na caighdeáin ábhartha a mbeidh feidhm acu maidir leis na daoine sin a chlúdófar faoin gcóras nua) agus Treoir maidir leis an gcóras nua.