Taispeántar leis na Figiúirí Ráithiúla is Déanaí maidir le Riaráistí Morgáiste go bhfuil 8.1% de Chuntais Morgáiste i Riaráiste ar feadh tréimhse is faide ná 90 lá, aníos ó 7.2% ag deireadh mhí an Mheithimh 

Preaseisiúint an 18 Samhain 2011

This press release is also available in English

D’fhoilsigh Banc Ceannais na hÉireann inniu na sonraí is déanaí maidir le riaráistí morgáiste, maidir le hathstruchtúrú agus le hathshealbhú don tréimhse dar chríoch Meán Fómhair 2011. Taispeántar leis na figiúirí seo go raibh 8.1% de chuntais morgáiste chónaithe i riaráiste ar feadh tréimhse is faide ná 90 lá.

Leag an Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí, Bernard Sheridan, béim ar a thábhachtaí atá sé go ndéanfaidh tomhaltóirí a bhfuil deacrachtaí acu teagmháil a luaithe is féidir leis an iasachtóir: “A luaithe a dhéanfaidh tú teagmháil leis an iasachtóir is mó seans a bheidh agat teacht ar réiteach inoibrithe.” Leis an gCód Iompair athbhreithnithe um Riaráistí Morgáiste de chuid an Bhainc Ceannais, cuirtear go leor cosaintí éagsúla ar fáil do thomhaltóirí atá i riaráiste morgáiste nó do thomhaltóirí a bhfuil morgáistí riaráistí ag bagairt orthu. Beidh tomhaltóirí ábalta tairbhe a bhaint as na cosaintí seo trí theagmháil a dhéanamh leis an iasachtóir.

Ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2011, bhí 773,420 cuntas morgáiste cónaithe príobháideach, arb ionann a luach agus €114.4 billiún, ar seilbh in Éirinn. Leanann stoc na gcuntas de bheith ag ísliú ó 794,609 cuntas a bhí ar seilbh ag deireadh Mheán Fómhair 2009. As stoc reatha na gcuntas, tá 62,970 nó 8.1% díobh i riaráiste ar feadh breis agus 90 lá i gcomparáid le 55,763 cuntas (7.2% den iomlán) a bhí i riaráiste ar feadh breis agus 90 lá ag deireadh mhí an Mheithimh 2011.

Socruithe maidir le hAthstruchtúrú

Léirítear leis na figiúirí seo freisin gur aicmíodh 69,735 cuntas morgáiste cónaithe mar chuntais athstruchtúraithe ag deireadh Mheán Fómhair 2011, méadú ó 66,732 cuntas a bhí athstruchtúraithe ag deireadh mhí an Mheithimh 2011. Astu sin, tá 36,376 cuntas nach bhfuil i riaráiste agus atá ag feidhmiú i gcomhréir leis an socrú athstruchtúraithe. Tá riaráistí éagsúla (idir riaráistí is giorra ná 90 lá agus riaráistí is faide ná 90 lá) ar an gcuid eile de na cuntais athstruchtúraithe sin. Dá bhrí sin, ag deireadh Mheán Fómhair 2011, bhí 99,346 cuntas i riaráiste ar feadh breis agus 90 lá nó bhí siad athstruchtúraithe agus ní raibh riaráistí orthu. Is ionann agus 50% de na cuntais athstruchtúraithe socruithe faoina n-íoctar an t-ús amháin ar an morgáiste.

Athshealbhú

Le linn na ráithe dar chríoch Meán Fómhair 2011, rinne iasachtóirí morgáiste iarratas chuig an gCúirt chun imeachtaí a thionscnamh d’fhonn fiach/urrús a fhorghníomhú in 89 cás ina raibh riaráistí €5.3 milliún ar iasachtaí arb ionann iad agus €27.2 milliún. Tugadh  125 imeacht chun críche le linn na ráithe seo agus dheonaigh na Cúirteanna orduithe seilbhe in 76 cás díobh sin.

Ghlac iasachtóirí seilbh ar 162 réadmhaoin le linn na ráithe.  Athshealbhaíodh 43 ceann díobh sin de bhun Orduithe Cúirte agus athshealbhaíodh 119 ceann díobh mar thoradh ar ghéilleadh saorálach nó ar thréigeadh. Féadfar comparáid a dhéanamh idir an figiúr seo agus 173 athshealbhú a rinneadh le linn na ráithe dar chríoch deireadh mhí an Mheithimh 2011. Diúscraíodh 87 réadmhaoin le linn an tríú ráithe de 2011; méadú 55% ó 56 réadmhaoin a diúscraíodh sa dara ráithe de 2011. Bhí 884 réadmhaoin ar seilbh ag iasachtóirí morgáiste ag deireadh Mheán Fómhair 2011.