Ról Bhanc Ceannais na hÉireann   

Leis an Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, bunaíodh eagraíocht aonair lán-chomhtháite – Banc Ceannais na hÉireann – atá freagrach as baincéireacht cheannais agus as rialáil airgeadais araon. Cuireadh an struchtúr nua seo in ionad Bhanc Ceannais agus Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais na hÉireann agus an Rialtóra Airgeadais. Tháinig an tAcht i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair 2010.

An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010.

Is iad seo a leanas spriocanna ardleibhéil Bhanc Ceannais na hÉireann:

Rannchuidiú le héifeachtúlacht an Eurochórais agus le cobhsaíocht praghsanna

Táimid freagrach as cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun trí bheartas airgeadaíochta a cheapadh ar leibhéal an BCE. Tá sé d’aidhm againn éifeachtúlacht ár rannpháirtíochta i gceapadh beartais airgeadaíochta a fheabhsú trí nótaí faisnéise d'ardchaighdeán a sholáthar don Ghobharnóir ar shaincheisteanna a bhaineann leis an gComhairle Rialaithe, agus é á aithint ag an am céanna gurb é an Gobharnóir, agus an Gobharnóir amháin, atá freagrach mar chomhalta den Chomhairle Rialaithe. Ina theannta sin, táimid freagrach as beartas airgeadaíochta a chur chun feidhme go héifeachtach.

Téigh go dtí Beartas Airgeadaíochta

Rannchuidiú le cobhsaíocht airgeadais

Faoin reachtaíocht intíre agus faoi Chonradh Maastricht, tá sainordú dlíthiúil againn rannchuidiú le cobhsaíocht airgeadais in Éirinn agus ar fud an limistéir euro.  Beimid ag díriú sa tréimhse atá romhainn ar pháirt a ghlacadh i réiteach na géarchéime airgeadais. Folaíonn sé seo monatóireacht a dhéanamh ar leachtacht fhoriomlán an chórais baincéireachta.

Téigh go dtí Cobhsaíocht Airgeadais

Rialáil chuí éifeachtach ar institiúidí airgeadais agus ar mhargaí airgeadais a áirithiú

Is é is cuspóir don rialáil go n-íoslaghdófar an riosca go dtarlóidh teip trína chinntiú go gcomhlíonfar ceanglais stuamachta agus ceanglais eile.  Glacaimid cur chuige riosca-bhunaithe ina mbíonn plé oscailte dúshlánach ag foireann threallúsach le gnólachtaí, agus bíonn bagairt inchreidte an fhorfheidhmiúcháin mar thaca leis an bplé sin. Is é is cuspóir do rialáil mhargadh na n-urrús, margadh urrús éifeachtúil cothrom a chur chun cinn.

Téigh go dtí Rialáil Airgeadais

Cé atá á rialáil againn

A chinntiú go gcosnófar príomhleas thomhaltóirí seirbhísí airgeadais

A chinntiú go gcosnófar príomhleas thomhaltóirí seirbhísí airgeadais

Féachtar le custaiméirí agus le hinfheisteoirí a chosaint trí bhíthin na rialacha um sheoladh gnó agus trí bhíthin beart eile.

Téigh go dtí Cosaint Tomhaltóirí

Comhairle eacnamaíoch neamhspleách agus staidreamh airgeadais d'ardchaighdeán a sholáthar

Rannchuidímid le forbairt eacnamaíoch trí anailís agus trí thaighde eacnamaíoch a dhéanamh lena gceapfar beartas eacnamaíoch thar réimsí éagsúla. Ar na príomhthosaíochtaí atá againn, áirítear comhairle údarásach eacnamaíoch a thabhairt don Rialtas trína chinntiú go bhfuil comhairle den sórt sin ábhartha agus tráthúil. Chuige sin, tá sé riachtanach go soláthrófar faisnéis thráthúil d'ardchaighdeán maidir le staidreamh agus go gcuirfear bonn daingean ar fáil do chinntí freisin.

Téigh go dtí Staidreamh  

Bonneagar éifeachtúil seirbhísí airgeadais a chinntiú don gheilleagar:  íocaíocht agus airgeadra

Leis an maoirseacht a dhéanaimid ar chórais íocaíochta, cinntítear go bhfuil na córais íocaíochta agus socraíochta urrús sábháilte, éifeachtach agus éifeachtúil agus nach bhfuil rochtain orthu srianta. Tá ról láidir againn maidir le Straitéis Náisiúnta Íocaíochtaí a fhorbairt. Maidir lenár seirbhísí airgeadra, déanaimid nótaí bainc agus monaí a mhonarú, a eisiúint, a stóráil, a phróiseáil agus a fhíordheimhniú.

Téigh go dtí Nótaí Bainc agus Monaí

Ár n-éifeachtúlacht oibríochtúil agus ár n-éifeachtúlacht costais a uasmhéadú 

Cinnteoimid go mbeidh sé de chumas ag an eagraíocht na príomhdhúshláin atá leagtha amach inár bPlean Straitéiseach a chomhlíonadh agus go gcuirfear ár gcuid oibríochtaí i gcrích ar bhealach éifeachtach éifeachtúil.

Chun cur síos níos mionsonraithe ar ár spriocanna ardleibhéil a léamh, téigh go dtí Plean Straitéiseach 2016 - 2018