Eolas Fúinne

Banc Ceannais na hÉireann ar Ché an Phoirt Thuaidh

Ár Misean

Freastalaíonn Banc Ceannais na hÉireann ar leas an phobail trí chobhsaíocht airgeadaíochta agus airgeadais a choimirciú agus trína áirithiú go bhfuil an córas airgeadais ag feidhmiú ar mhaithe le leas na dtomhaltóirí agus an gheilleagair níos leithne.

Ár bhFís

Aon Bhanc Amháin: Muinín ag an bPobal asainn, Meas ag ár bPiaraí orainn, Ionad Oibre Sásúil don Fhoireann.

Muinín ag an bPobal asainn

Eagraíocht a bhfuil muinín inti agus atá ag obair ar mhaithe le leas an phobail ar mhodh trédhearcach, éifeachtach, cuntasach.

Meas ag ár bPiaraí orainn

Breathnóidh ár bpiaraí in Éirinn agus thar lear orainn mar eagraíocht inchreidte a bhíonn ag obair go dearfach chun na torthaí is fearr don phobal a mhúnlú agus chun tionchar a imirt orthu.

Ionad Oibre Sásúil dár bhFoireann

Áit a mbeidh ár gcomhaltaí foirne tiomanta don sármhaitheas le linn dóibh ár sainordú a bhaint amach, áit a mbeidh an deis acu gairmeacha beatha sásúla a bheith acu agus barr a gcumais a bhaint amach, agus áit a mbeidh ardmheas orthu i dtimpeallacht a thacaíonn le héagsúlacht agus le hiomchuimsiú.

(Déan cinnte go bhfuil fianáin "ar siúl" chun an físeán thíos a lódáil.)

Nóta: Tá fotheidil Ghaeilge ar fáil ar an bhfíseán seo thuas.

Ár Straitéis

Tá ár ráiteas misin agus ár ráiteas físe ina mbonn eolais faoi méid a dhéanaimid agus faoin mbealach a bhfeidhmímid, agus léirítear iad i bPlean Straitéiseach 2019–2021, ina leagtar amach cúig théama straitéiseacha.

Cuirfidh na téamaí leis an gcaoi a mbainfimid amach ár gcuspóirí reachtúla agus eagraíochtúla.

Plean Straitéiseach 2019-2021

Ár bPrionsabail

 • Tosaíocht a thabhairt do Leas an Phobail
 • Oibriú go hIonraic agus go Trédhearcach
 • Meas a léiriú ar ár gcomhghleacaithe
 • Ionad oibre sásúil agus forásach a chruthú
 • Plé bríomhar, dúshlán cuiditheach agus maolú éifeachtach riosca a spreagadh
 • Cuntasacht as ár bhFeidhmíocht
 • Oibriú go hÉifeachtach agus go hÉifeachtúil
 • Oibriú i gcomhar lena chéile mar fhoireann chun ár spriocanna a bhaint amach

Ár nIompraíochtaí Tosaigh

 • Dúshlán cuiditheach a thabhairt
 • Gealltanais a bhaint amach
 • An bealach chun tosaigh a threorú
 • Obair i gcomhar le chéile
 • Forbairt a dhéanamh orainn féin agus ar dhaoine eile
 • Tús a chur le feabhsúcháin

Ár Stair

I 2018, rinne an Banc Ceannais comóradh ar 75 bliain ó bunaíodh é. Tá tuilleadh eolais faoi stair luath an Bhainc Ceannais, ón tús go dtí 2018, ar fáil inár leabhrán comórtha:

(Déan cinnte go bhfuil fianáin "ar siúl" chun an físeán thíos a lódáil.)

Leabhrán Comórtha 75 Bliain | pdf 3062 KB