Fógra Príobháideachais maidir le Cosaint Sonraí

San fhógra seo maidir le cosaint sonraí, tugtar faisnéis faoi na bealaí ina n-úsáideann agus ina mbailíonn an Banc sonraí pearsanta. Chun críocha na reachtaíochta um chosaint sonraí, is é Banc Ceannais na hÉireann, Sráid Wapping Nua, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, rialaitheoir sonraí do chuid sonraí pearsanta.

Baineann an fógra seo leis na sonraí pearsanta go léir a bhailíonn an Banc Ceannais i gcomhlíonadh a fheidhmeanna reachtúla agus chun críocha gaolmhara a leagtar amach thíos. Féadfaidh an Banc Ceannais faisnéis phearsanta a fháil go díreach ó dhaoine aonair nó go hindíreach ó pháirtí eile (amhail soláthraí rialáilte seirbhísí airgeadais).  Tá fógraí leithleacha maidir le cosaint sonraí le fáil ar na suíomhanna seo a leanas:

Soláthraíonn na fógraí seo faisnéis maidir le próiseáil sonraí pearsanta an ag bPríomh-Chlár Creidmheasa agus maidir le húsáid sonraí pearsanta arna dtabhairt don Bhanc Ceannais i dtaca le ceannach bonn inbhailithe nó i dtaca leis an scéim ráthaíochta taiscí faoi seach.

Sonraí Pearsanta a bhailiú agus a úsáid chun Feidhmeanna Reachtúla a Chomhlíonadh

Mar bhanc ceannais agus mar rialtóir seirbhísí airgeadais, próiseálann an Banc Ceannais sonraí pearsanta d’fhonn a chuid feidhmeanna faoi Chonarthaí AE, faoi Reacht CEBC, faoi Achtanna an Bhainc Ceannais 1942 go 2015 agus faoi fhorálacha eile den reachtaíocht um sheirbhísí airgeadais a chomhlíonadh. Folaíonn na feidhmeanna sin:

 • Feidhmeanna a bhaineann le beartas airgeadaíochta agus cobhsaíocht airgeadais
 • Faisnéis a bhailiú chun críocha anailíse nó staidrimh
 • Soláthraithe rialáilte seirbhísí airgeadais a réiteach
 • Scéimeanna ráthaíochta taiscí nó scéimeanna cúitimh nó scéimeanna eile um chosaint tomhaltóirí a oibriú
 • Leas tomhaltóirí seirbhísí airgeadais a chosaint agus soláthraithe agus margaí seirbhísí airgeadais a rialáil
 • An Príomh-Chlár Creidmheasa a oibriú.

Tugtar cur síos mionsonraithe thíos ar na cineálacha sonraí pearsanta a phróiseálann an Banc Ceannais le linn dó a chuid feidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh. 

 

Sonraí Pearsanta a Nochtadh

Féadfaidh an Banc Ceannais sonraí pearsanta a nochtadh chuig na dreamanna seo a leanas:

 • Tríú páirtithe, i gcás inar gá déanamh amhlaidh nó ina gceadaítear le dlí déanamh amhlaidh
  Féadfar na dreamanna seo a leanas a bheith i gceist le tríú páirtithe: soláthraithe seirbhíse agus comhlachtaí reachtúla, lena n-áirítear An Garda Síochána, an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, na Coimisinéirí Ioncaim agus an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí.
 • An BCE i gcomhthéacs an tSásra Maoirseachta Aonair (SMA) nó chun críocha cúraimí a bhaineann le CEBC a chomhlíonadh.
 • Údaráis mhaoireachta i mBallstáit LEE eile chun a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh.
 • Údaráis mhaoirseachta i dtíortha lasmuigh den LEE i gcás ina gceadaítear é sin amhlaidh faoin reachtaíocht um chosaint sonraí (i.e. i gcás ina mbeidh cinneadh leordhóthanachtaglactha ag an gCoimisiún Eorpach i ndáil leis an tír lena mbaineann nó i gcás ina mbeidh ráthaíochtaí iomchuí eile i bhfeidhm).

Ceanglaíonn an Banc Ceannais ar na tríú páirtithe go léir slándáil agus rúndacht sonraí pearsanta arna nochtadh dóibh a urramú. Ní fhéadfaidh soláthraithe tríú páirtí sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin chun críocha sonraithe i gcomhréir le treoracha ón mBanc Ceannais.

Do chearta

Má phróiseálann an Banc Ceannais do chuid sonraí pearsanta, tá cearta áirithe agat i ndáil leis na sonraí sin. Tugtar achoimre ar na cearta sin thíos. Féadfaidh go mbeidh ar an mBanc Ceannais tuilleadh faisnéise a fháil uait sula mbeidh sé in ann freagairt do d’iarratas. Féadfaidh go mbeidh raon feidhme ceart áirithe faoi réir srianta nó eisceachtaí ar leith mar a fhoráiltear faoin reachtaíocht um chosaint sonraí.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Gníomhach um Chosaint Sonraí (dataprotection@centralbank.ie) nó tríd an bhfoirm iarratais um Chearta an duine is ábhar do na sonraí.

Fógra maidir le Fianáin

Baineann an beartas fianán seo lenár gcleachtais phríobháideachais i leith shuíomh gréasáin Bhanc Ceannais na hÉireann. Níl an Banc Ceannais freagrach as ábhar nó cleachtais phríobháideachais aon suíomhanna gréasáin eile. Ag deireadh an leathanaigh seo, mínítear roinnt de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo.

Má bhíonn aon cheisteanna agat, má bhíonn imní ort nó más mian leat aon ní a rá i dtaca leis an gcuid seo, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig um Chaidreamh leis na Meáin ar +353 224 6299 nó ar Ríomhphost:  media@centralbank.ie.

Ceisteanna

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le haon ghné den fhógra príobháideachais seo maidir le cosaint sonraí, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach um Chosaint Sonraí ar dataprotection@centralbank.ie. Féadfar an fógra seo a nuahsonrú ó am go ham.