Athbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste

(Is gá fianáin a chur “ar siúl” chun an físeán thuas a lódáil) | “Athbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste – An tEolas is Déanaí Nollaig 2021

Aiseolas ón bPobal & ó Pháirtithe Leasmhara

Gné lárnach den athbhreithniú seo is ea éisteacht leis an bpobal. Tuigimid go rímhaith na dúshláin a chruthaíonn an margadh tithíochta reatha do go leor daoine, go háirithe na glúnta óga. Tríd is tríd, eascraíonn na dúshláin seo as an éagothroime bhunúsach idir soláthar tithíochta agus an t-éileamh ar thithíocht.

I mí Iúil 2021, sheolamar suirbhé ar líne i dteannta imeachtaí éisteachta inar iarramar ar an bpobal agus ar pháirtithe leasmhara eile a gcuid tuairimí agus taithí ar fheidhmiú na mbearta morgáiste a chur in iúl dúinn, mar aon lena gcuid dearcthaí ar cad is margadh morgáiste inbhuanaithe ann. Sna tuarascálacha seo a leanas, tugtar achoimrí ar an aiseolas luachmhar a fuaireamar agus beidh an t-aiseolas sin mar bhonn eolais don chéad chéim eile den athbhreithniú.

Tuarascáil Achomair - Imeachtaí Éisteachta agus Rannpháirtíochta ón Athbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste | pdf 606 KB An tAthbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste - Torthaí Mionsonraithe ar an Suirbhé Rannpháirtíochta Poiblí ar Líne | pdf 1771 KB

Comhairliúchán Poiblí & na Chéad Chéimeanna Eile

Mar aon le foilsiú ár dtograí, tá comhairliúchán poiblí seolta againn.

Beidh an comhairliúchán ar siúl go dtí Dé Céadaoin an 16 Márta 2022.  Breithneoidh an Banc Ceannais an t-aiseolas a gheobhaidh sé ar an bpáipéar comhairliúcháin.  Beidh an t-aiseolas sin, mar aon le taighde agus le hanailís bhreise a dhéanfaidh an Banc Ceannais, mar bhonn eolais do na conclúidí deiridh ar leagan amach an chreata. Ansin, breithneoidh an Banc Ceannais na himpleachtaí do chalabrú agus d’fheidhmiú na mbeart morgáiste. Beartaítear an t-athbhreithniú creata a thabhairt chun críche sa dara leath de 2022.

Is féidir leat an comhairliúchán a léamh agus d’aighneacht a dhéanamh tríd an nasc thíos:

CP146 – Athbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste | pdf 1537 KB

2021 Mortgage Measures Framework Review Timeline

Féach freisin: