Athbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste

Is gné bhuan de mhargadh morgáiste agus tithíochta na hÉireann iad bearta morgáiste Bhanc Ceannais na hÉireann. Tacaíonn siad le dea-chleachtais iasachta chun go seachnófar na deacrachtaí forleathana airgeadais a chonacthas os cionn deich mbliana ó shin de bharr leibhéil ró-arda neamh-inbhuanaithe fiachais.

Tá sé d’aidhm ag na bearta morgáiste an méid seo a dhéanamh:

  1. A chinntiú go bhfuil bainc agus iasachtaithe athléimneach i leith tarluithe díobhálacha
  2. An baol go dtiocfaidh borradh eile faoi phraghsanna tithe de bharr spreagadh creidmheasa a laghdú.

Bíonn éifeachtaí díreacha follasacha ag na rialacha seo ar dhaoine. Gach bliain, mar sin, déanaimid measúnú ar chalabrú agus ar fheidhmiú na mbeart morgáiste. Rachaidh an próiseas sin ar aghaidh mar is gnách in 2021.

Cad é an tAthbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste?

Athbhreithniú ar Chreat na mBeart Morgáiste

Chomh maith leis an measúnú bliantúil, tá athbhreithniú níos leithne á dhéanamh againn ar an gcreat beartais foriomlán do na bearta morgáiste.

Ó tharla go bhfuil na bearta morgáiste i bhfeidhm le beagnach seacht mbliana anuas, tá sé tábhachtach ní hamháin go ndéanfaimid athbhreithniú go bliantúil ar chalabrú an bheartais, ach go mbreithneoimid an creat foriomlán chomh maith.  Is dea-chleachtas beartais é seo.

Trí athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat, beimid ábalta aidhmeanna na mbeart morgáiste féin a mheasúnú agus a chinneadh cibé acu an bhfuil siad oiriúnach i gcónaí. Breathnóimid ar na huirlisí a úsáidimid agus na tosca a chuirimid san áireamh nuair a bhíonn na leibhéil á socrú. Déanaimid é seo chun a chinntiú go bhfuil na bearta morgáiste fós oiriúnach don fheidhm atá acu, i bhfianaise athruithe ar ár gcóras airgeadais agus ar an ngeilleagar ó tugadh na bearta isteach ar dtús in 2015.

Rannpháirtíocht Phoiblí

Mar chuid den phróiseas seo, tá tuairimí an phobail uainn. Tuigimid go rímhaith na dúshláin a chruthaíonn an margadh tithíochta reatha do go leor daoine, go háirithe na glúnta óga. Tríd is tríd, eascraíonn na dúshláin seo as éagothroime bhunúsach idir soláthar tithíochta agus an t-éileamh ar thithíocht.

Tuigimid freisin go bhfuil taithí saoil daoine taobh thiar de na sonraí eacnamaíocha agus den fhianaise eacnamaíoch go léir. Dá bhrí sin, táimid ag éisteacht leat.

I Meitheamh-Iúil 2021, sheolamar suirbhé ar líne agus sraith d’imeachtaí éisteachta inar iarramar ar an bpobal agus ar pháirtithe leasmhara eile a gcuid tuairimí agus taithí ar fheidhmiú na mbeart morgáiste a chur in iúl, chomh maith lena gcuid tuairimí ar cad is margadh morgáiste inbhuanaithe ann. Beidh an t-eolas a gheobhaimid tríd an bpróiseas seo ina chuid ríthábhachtach den athbhreithniú ar an gcreat a bheidh ar siúl againn le linn 2021 agus 2022.

Céard a tharlóidh anois?

Breathnóimid ar na freagraí go léir ar an suirbhé , déanfaimid anailís ar an aiseolas ó na himeachtaí éisteachta,agus úsáidfimid an t-eolas sin mar bhonn eolais don athbhreithniú foriomlán ar Chreat na mBeart Morgáiste.

Dá mhéad aiseolas a fhaighimid ón bpobal níos leithne, is ea is láidre a bheidh an t-athbhreithniú foriomlán ar an gcreat. Tá sé i gceist againn measúnú a fhoilsiú níos déanaí i mbliana ar a mbeidh foghlamtha againn ón suirbhé ar líne.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na bearta morgáiste, féach: