Athbhreithniú ar an gCód um Chosaint Tomhaltóirí

(Is gá fianáin a chur “ar siúl” chun breathnú ar an bhfíseán thíos)

Athscríbhinn den fhíseán: "An Cód um Chosaint Tomhaltóirí – An tEolas is déanaí ar Rannpháirtíocht (Iúil 2023)"

 

Tá athbhreithniú cuimsitheach á dhéanamh ag Banc Ceannais na hÉireann ar an gCód um Chosaint Tomhaltóirí 2012.

Is ionann an Cód um Chosaint Tomhaltóirí agus sraith prionsabal agus rialacha nach mór do ghnólachtaí rialáilte airgeadais a leanúint nuair bheidh siad i mbun an méid seo a leanas:

  • Táirgí agus seirbhísí airgeadais a dhíol leat
  • Faisnéis nó comhairle airgeadais a thabhairt duit
  • Táirgí nó seirbhísí airgeadais a fhógairt
  • Déileáil le do chuid gearán

Forbraíodh an Cód chun tú a chosaint mar thomhaltóir táirgí agus seirbhísí airgeadais, agus chuaigh sé chun leasa tomhaltóirí. Bhunaigh sé sraith láidir rialacha agus ionchas maidir leis an gcaoi inar ceart do ghnólachtaí déileáil lena gcuid custaiméirí. Chuir sé ar ár gcumas idirghabháil a dhéanamh chun tomhaltóirí a chosaint - amhail dul i ngleic leis an droch-chaoi ar chaith an earnáil baincéireachta le custaiméirí a raibh morgáistí rianúcháin acu, nó leis an gcaoi ar chaith an earnáil árachais go míchothrom le custaiméirí dílse.

Coinnítear an Cód faoi athbhreithniú leanúnach agus déantar é a nuashonrú de réir mar is gá agus nuair is gá. I bhfianaise go  bhfuil timpeallacht na seirbhísí airgeadais ag athrú go tapa, tá athbhreithniú cuimsitheach á dhéanamh ar an gCód anois ag an mBanc Ceannais. Is éard is aidhm don athbhreithniú an Cód a nuachóiriú lena chinntiú go bhfuil sé oiriúnach don fheidhm atá aige agus go gcosnóidh sé tomhaltóirí sa lá atá inniu ann agus amach anseo. 

Céim 1: Plépháipéar

An tEolas is déanaí ar an Rannpháirtíocht  

I mí Dheireadh Fómhair 2022, d’fhoilsíomar Plépháipéar inar lorgaíomar tuairimí ar na saincheisteanna a bhí ag teacht chun cinn do thomhaltóirí sa timpeallacht seirbhísí airgeadais atá i mbun athraithe.  

Ansin thugamar faoi chlár forleathan rannpháirtíochta a mhair sé mhí lenár gcuid páirtithe leasmhara, ina raibh cruinnithe comhchéime, cruinnithe déthaobhacha, agus suirbhé poiblí ar líne. 

Spreag an clár rannpháirtíochta seo freagairt an-dearfach agus thug sé tuiscint níos doimhne dúinn ar na dúshláin atá roimh thomhaltóirí na seirbhísí airgeadais. 

Tá an t-eolas is déanaí maidir leis an rannpháirtíocht seo á fhoilsiú againn anois chun a bhfuil foghlamtha againn go dtí seo agus a bhfuil beartaithe againn anois a chur in iúl. Tá na freagraí a fuarthas ar ár bPlépháipéar á bhfoilsiú againn freisin, i dteannta thorthaí suirbhé phoiblí ar líne a bhí ar oscailt ar ár suíomh gréasáin ó mhí na Nollag 2022 go dtí mí Aibreáin 2023.    

Tá na doiciméid seo a leanas ar fáil i mBéarla amháin:

Aighneachtaí a fuarthas mar fhreagairt ar an bPlépháipéar

Plépháipéar an Athbhreithnithe ar an gCód um Chosaint Tomhaltóirí - Torthaí ón Suirbhé Poiblí

Chomh maith leis sin, thugamar aghaidh ar shráideanna Bhaile Átha Cliath chun tuairimí an phobail a fháil ar raon ábhar a bhaineann le tomhaltóirí. Breathnaigh ar na físeáin thíos (ar fáil i mBéarla amháin).

(Is gá fianáin a chur “ar siúl” chun breathnú ar an bhfíseán thuas) I Athscríbhinn den fhíseán “Word on the Street”

Eolas faoin bPlépháipéar

D’fhoilsíomar ár bPlépháipéar chun rannpháirtíocht a dhéanamh leis an bpobal, leis an tionscal agus le comhlachtaí tomhaltóirí/ionadaíocha faoin gcaoi inar ceart forbairt a dhéanamh ar chosaint tomhaltóirí sna seirbhísí airgeadais chun go mbeidh sí éifeachtach i gcónaí. Leis an ionchur seo uait ag an gcéim seo den Athbhreithniú ar an gCód, is féidir linn a bheith ag obair anois i dtreo an Cód a athnuachan chun a chinntiú go mbeidh sé ábhartha agus éifeachtach i gcónaí ó thaobh leasanna is fearr thomhaltóirí seirbhísí airgeadais a bhaint amach sna blianta atá romhainn.

Conas atá an tAthbhreithniú ar an gCód um Chosaint Tomhaltóirí á dhéanamh?

Tá an t-athbhreithniú á dhéanamh i dtrí chéim:

Cad a tharlóidh anois?

Leis an gclár rannpháirtíochta ar ár bPlépháipéar tugtha chun críche anois againn, tá obair ar an athbhreithniú ar an gCód ar siúl i gcónaí. Sa chéad chéim eile, foilseoimid páipéar comhairliúcháin ar an gCód athbhreithnithe i mí na Nollag 2023.