Déan gearán faoi Bhanc Ceannais na hÉireann nó faoinár gCinntí Rialála

Leagtar amach sa mhír seo:

Tá an Banc Ceannais meáite ar a chinntiú go gcaithfidh ár bhfoireann leat le meas agus le béasa i gcónaí agus déanfaimid ár ndícheall a chinntiú go ndéileálfaidh an duine cuí le d'iarratas nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn. Iarraimid ort meas a bheith agat ar ár bhfoireann freisin, agus a bheith béasach leo.

Mar a luaimid inár gCairt Chustaiméirí, má tá aon ní ag cur as duit maidir le seirbhísí atá faighte agat nó maidir leis an mbealach inar chaith an eagraíocht leat, b’fhéidir gur mian leat gearán a dhéanamh linn.  Tá Nós Imeachta Láimhseála Gearán againn chuige sin. Má táthar chun déileáil le do ghearán faoin Nós Imeachta Gearán seo:

 • is gá go mbainfidh an gearán le seirbhís a fuarthas ón mBanc Ceannais; nó
 • is gá go mbainfidh an gearán leis an mBanc Ceannais nó le hoifigeach den Bhanc Ceannais seachas le haon eagraíocht eile, bíodh an eagraíocht sin rialáilte nó ná bíodh.

Faoin Nós Imeachta seo, ní dhéanfar gearáin faoi ghnólachtaí rialáilte seirbhísí airgeadais a fhiosrú.  Conas gearán a dhéanamh faoi Sholáthraí Seirbhíse Airgeadais.

Faoin nós imeachta seo, ní imscrúdófar aon nochtadh faisnéise a dhéanfar faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014.  Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi ina n-imscrúdaítear nochtadh faisnéise faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Conas gearán a dhéanamh faoin mBanc Ceannais

Tá cur síos ar an bpróiseas gearáin agus ar an gcaoi ina n-oibríonn sé le fáil sa Nós Imeachta Láimhseála Gearán. Go achomair, tá trí chéim ann:

 • Céim 1 - déanann an tOifigeach Gearán gach gearán a fhiosrú;
 • Céim 2 - má mholtar de thoradh an fhiosraithe tosaigh sin gur fiú imscrúdú a dhéanamh, déanfar é sin; agus
 • Céim 3 - má tá gearánaí míshásta faoi thoradh chéim 1 nó 2, is féidir leis nó léi achomharc a dhéanamh.  Sna cásanna sin ina meastar gur fiú athbhreithniú eile a dhéanamh, ceapfar Moltóir Neamhspléach chuige sin.

Chomh maith leis sin, tá Nós Imeachta Láimhseála Gearán faoin Acht um Míchumas ag an mBanc Ceannais i gcomhréir le treoir ón Údarás Náisiúnta Míchumais.

Ba cheart gach gearán a dhíriú ar an Oifigeach Gearán. Anseo thíos, tá na sonraí teagmhála agus an t-eolas ar fad atá ag teastáil chun gearán a dhéanamh.

Sonraí Teagmhála

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Gearán:

R-phost: [email protected]
Uimhir Ghutháin: +353 1 224 6000
Seoladh:

An tOifigeach Gearán
An Rannán um Rialachas Inmheánach
Banc Ceannais na hÉireann
Bosca PO 559
Sráid Wapping Nua
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1

Eolas ba chóir duit a chur ar fáil

Ba chóir duit ár bhFoirm Ghearáin a líonadh. Is féidir an Fhoirm Ghearáin a sheoladh isteach go leictreonach ach an fhoirm a líonadh isteach agus cliceáil ar an gcnaipe 'Seol'.

Nó, is féidir leat na mionsonraí seo a leanas a chur ar fáil i scríbhinn:

 • D’ainm;
 • Seoladh;
 • Uimhir ghutháin i rith an lae;
 • An dáta ar tharla sé;
 • Ainm an rannáin agus/nó an oifigigh a bhí ag déileáil leat;
 • An fáth a bhfuil tú míshásta.

Conas a dhéileálfar le do ghearán

 • Nuair a dhéanfaidh tú gearán oifigiúil, ar na bealaí thuas, gheobhaidh tú admháil ar do ghearán laistigh de thrí lá oibre, agus beidh uimhir thagartha ag gabháil leis an admháil sin;
 • Déanfaimid do ghearán a fhiosrú agus eiseoimid freagra laistigh de cheithre seachtaine tar éis an gearán bunaidh a fháil, nó mura féidir é sin a dhéanamh, tabharfaimid eolas duit faoi dhul chun cinn an fhiosraithe laistigh den tréimhse sin;
 • Déileálfar le gach gearán go pras, go cothrom agus go neamhchlaonta;
 • Coinneofar cuntas cothrom le dáta ar gach gearán, torthaí na bhfiosruithe san áireamh;
 • Gabhfaimid ár leithscéal as aon bhotún a dhéanfaimid, míneoimid cad a tharla agus cuirfimid ina cheart é nuair is féidir.
 • Scrúdóimid ár nósanna imeachta más gá chun a chinntiú nach ndéanfar na botúin chéanna arís.

Conas gearán a dhéanamh faoinár gCinntí Rialála

Is féidir, faoi reachtaíocht, achomharc a dhéanamh chuig Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann in aghaidh cinntí sonraithe de chuid an Bhainc Ceannais, agus tá nós imeachta reachtúil foirmiúil ann d'achomhairc den chineál sin.

Más mian leat achomharc a dhéanamh chuig Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann in aghaidh cinnidh de chuid an Bhainc Ceannais, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mbinse ag:

Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann
An Chéad Urlár
4/5 Cearnóg ‏Árann
Lána Lincoln
Cé Árann
Baile Átha Cliath 7
D07 CTX4

 

Molaimid duit comhairle dlí a fháil freisin.