Conas gearán a dhéanamh faoi Bhanc Ceannais na hÉireann nó faoinár gCinntí Rialála

Leagtar amach sa mhír seo:

Gearáin faoi Bhanc Ceannais na hÉireann

Tá an Banc Ceannais meáite ar a chinntiú go gcaithfidh ár bhfoireann leat le meas agus le béasa i gcónaí agus déanaimid ár ndícheall a chinntiú go ndéileálfaidh an duine cuí le d'iarratas nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn. Iarraimid ort meas a bheith agat ar an bhfoireann againn, freisin, agus a bheith béasach leo.

Mar a luaimid inár gCairt Chustaiméirí, má tá aon ní ag cur as duit maidir leis na seirbhísí a fuair tú nó leis an mbealach inar chaith an eagraíocht leat, seans gur mian leat gearán a dhéanamh linn. Tá Gnáthamh Déanta Gearán againn chuige sin. Má táthar chun déileáil le do ghearán faoin nGnáthamh Déanta Gearán seo, ní mór:

 • go mbainfeadh an gearán le seirbhís a fuarthas ón mBanc Ceannais.
 • go mbainfeadh sé leis an mBanc Ceannais nó le hoifigeach an Bhainc Ceannais seachas le heagraíocht eile, cibé rialáilte nó neamhrialáilte.

Ní dhéanfaidh an Gnáthamh gearáin faoi ghnólachtaí rialáilte seirbhísí airgeadais a fhiosrú. Tá cur síos ar an ngnáthamh don chineál seo gearáin le fáil anseo.

Conas gearán a dhéanamh faoin mBanc Ceannais

Is féidir cur síos a dhéanamh ar an bpróiseás gearáin sa Ghnáthamh chun déileáil le gearán. Mar achoimre air sin, seo iad na príomhchéimeanna:

 • Céim 1 - déanann an tOifigeach um Ghearán an gearán a mheas.
 • Céim 2 - Má mheastar gur gá an gearán a fhiosrú, déanfar sin.
 • Céim 3 - Má tá an gearánaí míshásta faoi chinneadh a rinneadh ag céim 1 nó ag céim 2, is féidir leo achomharc a dhéanamh. Sa chás ina gceaptar gur fiú athbhreithniú eile a dhéanamh, ceapfar Moltóir Neamhspléach chuige sin.

Sonraí Teagmhála

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála na Rannóige um Chaidreamh le Custaiméirí:

Seoladh Ríomhphoist: complaints@centralbank.ie
Uimhir ghutháin: +353 1 224 6000

Oifigeach um Chaidreamh le Custaiméirí
f/ch Rannán na hArd-Rúnaíochta
Banc Ceannais na hÉireann
Bosca OP 559
Sráid New Wapping
Cé an Phoirt Thuaidh
BÁC 1

Eolas ba chóir duit a chur ar fáil

Ba chóir duit ár bhFoirm Ghearáin a úsáid. Is féidir an Fhoirm Ghearáin a sheoladh isteach go leictreonach ach an fhoirm a líonadh isteach agus cliceáil ar an gcnaipe 'Seol'. .

Is féidir na mionsonraí seo a leanas a chur ar fáil freisin:

 • D’ainm
 • Seoladh
 • Uimhir ghutháin lae
 • An dáta a tharla sé
 • Ainm na rannóige agus/nó an oifigigh a bhí ag déileáil leat
 • Mionsonraí an ábhair a bhfuil tú míshásta leis

An chaoi a ndéileálfar le do ghearán

 • Nuair a dhéanfaidh tú gearán oifigiúil, ar na bealaí thuas, gheobhaidh tú admháil ar do ghearán laistigh de 3 lá oibre. Maidir le gearán a fhaighimid ar ríomhphost, seolfar admháil ar ais go huathoibríoch
 • Déanfaimid do ghearán a fhiosrú agus freagra a eisiúint laistigh de cheithre seachtaine, nó sa chás nach féidir é sin a dhéanamh, coimeádfaimid thú ar an eolas faoi dhul chun cinn an fhiosrúcháin laistigh den tréimhse sin.
 • Déileálfar le gach gearán go pras, go cothrom agus go neamhchlaonta.
 • Coinneofar cuntas cothrom le dáta ar gach gearán, ina measc toradh na bhfiosrúchán.
 • Gabhfaimid ár leithscéal as aon bhotún a dhéanfaimid, míneoimid ar tharla agus cuirfimid ina cheart é nuair is féidir.
 • Scrúdóimid ár ngnáthaimh más gá chun a chinntiú nach ndéanfar na botúin chéanna arís.

Conas gearán a dhéanamh faoinár gCinntí Rialála

Is féidir, faoi reachtaíocht, cinntí sonraithe an Bhainc Ceannais a achomharc le Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, agus tá gnáthamh reachtúil foirmiúil ann d'achomhairc den chineál sin.

Más mian leat cinneadh an Bhainc Ceannais a achomharc le Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mbinse ag:
Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

An Chéad Urlár
Teach Fredrick
19 Sráid Fredrick Theas
Baile Átha Cliath 2

Molaimid duit, freisin, comhairle dlí a fháil.