Míniú - Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa?

Central Credit Register banner

Is córas láraithe é an Príomh-Chlár Creidmheasa ina mbailítear agus ina stóráiltear faisnéis phearsanta agus chreidmheasa maidir le hiasachtaí.

Tá sé á oibriú ag Banc Ceannais na hÉireann faoin Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013.

Sa Phríomh-Chlár Creidmheasa, bailítear faisnéis maidir le hiasachtaí €500 nó níos mó, lena n-áirítear:

 • Cártaí Creidmheasa
 • Rótharraingtí
 • Iasachtaí pearsanta
 • Morgáistí
 • Iasachtaí gnó
 • Iasachtaí ó iasachtóirí airgid
 • Iasachtaí ó údaráis áitiúla.

Ón 30 Meitheamh 2019, baileofar faisnéis ann maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh agus maidir le pleananna conartha pearsanta.

Cén chaoi a n-oibríonn sé?

Gach mí, cuireann iasachtóirí faisnéis maidir le hiasachtaí €500 nó níos mó chuig an an gClár.

Baintear úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha creidmheasa aonair maidir le hiasachtaithe a chruthú a mbeidh rochtain ag na hiasachtaithe sin agus, in imthosca áirithe, ag iasachtóirí, orthu.

Is féidir le hiasachtaithe a dtuarascálacha creidmheasa a iarraidh chun an fhaisnéis a bheidh curtha isteach ag a gcuid iasachtóirí maidir lena n-iasachtaí a fheiceáil.

Is féidir le hiasachtóirí úsáid a bhaint as tuarascálacha creidmheasa chun léargas a fháil ar iasachtú reatha agus ar stair chreidmheasa de chuid iasachtaí.

Féadfaidh go gcuideoidh sé sin leo cinneadh a dhéanamh i dtaobh iarratas ar iasacht a cheadú nó a dhiúltú.

Baineann an Banc Ceannais úsáid as an gClár chun léargas níos fearr a fháil ar leibhéal agus ar threochtaí iasachta sa gheilleagar.

Conas is féidir liom mo thuarascáil chreidmheasa a iarraidh?

Mar dhuine aonair, is féidir leat do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh tráth ar bith, saor in aisce, faoi réir úsáid chothrom. Is féidir le hiasachtaithe, nach daoine aonair iad (mar shampla cuideachtaí), iarratas ar thuarascáil chreidmheasa a chur isteach uair amháin sa bhliain saor in aisce.  Beidh táille €6.35 ar aon iarratas ina dhiaidh sin sa bhliain sin.

D’fhonn do chearta um chosaint sonraí a chosaint, iarrfar ort doiciméid aitheantais a chur ar fáil nuair a bheidh do thuarascáil chreidmheasa á hiarraidh agat.

Ní bheidh rochtain ag iasachtóir ar do thuarascáil chreidmheasa ach amháin sna cásanna seo a leanas:

 • Má dhéanann tú iarratas ar iasacht nua
 • Má dhéanann tú iarratas chun iasacht reatha a athstruchtúrú
 • Má tá riaráistí agat ar iasacht reatha
 • Má sháraíonn tú téarmaí cárta creidmheasa nó rótharraingte.

Ní bheidh aon duine eile in ann rochtain a fháil ar do thuarascáil chreidmheasa gan cead a fháil uait.

Aon uair a dhéanfar iarratas ar do thuarascáil chreidmheasa, déanfar é thaifeadadh mar “lorg” a bheidh sofheicthe duit.  

Insíonn an “lorg” duit cathain do thuarascáil chreidmheasa, cé a bhí á hiarraidh agus cén fáth ar iarradh í.

Ón 30 Meán Fómhair, beidh oibleagáid ar iasachtóirí rochain a fháil ar do thuarascáil chreidmheasa nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar iasacht €2,000 nó níos mó.   

Chun eolas iomlán a fháil faoin gcaoi ar féidir leat cóip de do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh, féach Iarratas a chur isteach

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le do chearta, féach Do Chearta.

Tuilleadh Eolais

Is féidir leat tuilleadh eolais faoin gClár a fháil ar www.centralcreditregister.ie nó trí theagmháil a dhéanamh linn ag:

Ríomhphost:           myrequest@centralcreditregister.ie

Íosghlao:          1890 100 050

Líne Thalún:       +353 (0)1 224 5500

Irish-CentralCreditRegister