Cad iad na Bearta Morgáiste?

mortgage-measures_banner

Tugadh na bearta morgáiste isteach in 2015 agus is ionstraim riachtanach beartais macrastuamachta iad chun cobhsaíocht eacnamaíoch a chosaint.

Leis na bearta morgáiste, féachann an Banc Ceannais le caighdeáin iasachtaithe inbhuanaithe a chinntiú sa mhargadh morgáiste.

Le linn dó amhlaidh a dhéanamh, tá sé mar aidhm ag an mBanc Ceannais leis an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • caidreamh inbhuanaithe idir creidmheas agus praghsanna tithe a sheachaint;
  • tacú le hathléimneacht iasachtaithe, iasachtóirí agus leis an ngeilleagar níos leithne;
  • buntáistí agus costais eacnamaíocha a bhaineann leis na bearta a chur san áireamh.

Conas a oibríonn siad?

Leis na bearta seo, socraítear teorainneacha maidir leis an méid airgid is féidir a fháil ar iasacht chun teach cónaithe a cheannach, bunaithe ar na critéir seo:

  • Cóimheas Iasachta le hIoncam (CII)
  • Cóimheas Iasachta le Luach (CIL)

Cóimheas Iasachta le hIoncam

Le CII, is é ollioncam faoi 4 an teorainn atá leis an méid airgid is féidir le ceannaitheoirí céaduaire a fháil ar iasacht agus is é ollioncam faoi 3.5 an teorainn atá leis an méid is féidir le ceannaitheoirí nach ceannaitheoirí céaduaire iad a fháil ar iasacht.

Mar shampla, is féidir le lánúin ar ceannaitheoirí céaduaire iad agus a bhfuil comhioncam de €100,000 acu uasmhéid de €400,000 a fháil ar iasacht.

Is féidir le ceannaitheoir nach ceannaitheoir céaduaire é nó í agus a bhfuil an t-ioncam céanna aige no aici uasmhéid de €350,000 a fháil ar iasacht.

Cóimheas Iasachta le Luach

Faoi theorainn CIL, is gá duit éarlais íosta a bheith agat sular féidir leat morgáiste a fháil. Beidh méid na héarlaise sin ag brath ar cén aicme ceannaitheora tú.

  • Is gá do cheannaitheoirí céaduaire agus do cheannaitheoirí nach ceannaitheoirí céaduaire iad éarlais íosta 10% a bheith acu
  • Is gá do cheannaitheoirí a cheannaíonn teach lena chur ar cíos éarlais íosta 30% a bheith acu.

Lamháltais

Is féidir le bainc agus le hiasachtóirí eile méid áirithe a thabhairt ar iasacht os cionn na dteorainneacha sin. Maidir leis an gcion den iasachtú is féidir a dhéanamh os cionn na dteorainneacha, baineann sé sin leis an gcineál iasachtóra atá i gceist, sa chaoi go gceadaítear don mhéid seo a leanas a bheith os cionn na dteorainneacha:

  • 15% den iasachtú do cheannaitheoirí céaduaire,
  • 15% den iasachtú do cheannaitheoirí nach ceannaitheoirí céaduaire iad,
  • 10% den iasachtú do cheannaitheoirí a cheannaíonn maoin lena cur ar cíos.

Ní hí Éire an t-aon tír amháin a bhfuil rialacha den sórt seo curtha i bhfeidhm aici.

Go deimhin, tá rialacha macrastuamachta morgáiste de chineál éigin tugtha isteach ag cuid mhór tíortha AE chun cur leis an gcosaint ar a gcóras airgeadais náisiúnta.

Féach freisin: